2014-10-27

Szukamy ofert na operatora hostelu na dworcu PKP

Spółka Urbitor Sp. z o.o. pełniąc (na podstawie umowy z GMT) funkcję zarządcy dworca PKP zaprasza do składania ofert w sprawie postępowania przetargowego - zapytania ofertowego na wynajmem powierzchni całkowitej bądź częściowej pod funkcje hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku “A” dworca tymczasowego PKP ul. Kujawska 1 w Toruniu o łącznej powierzchni 661,38 m2

Postępowanie przetargowe będzie przeprowadzone w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert)

Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urbitor Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@urbitor.pl a.olender@urbitor.pl od poniedziałku do piątku od dnia 27.10.2014 w godzinach 7:00 - 15:00 do dnia 12.11.2014 r. do godziny 12:00. 

Przedmiotem niniejszego postępowania jest zapytanie ofertowe na wynajmem powierzchni całkowitej bądź częściowej pod funkcje hostelowe lub funkcje noclegowe lokali użytkowych znajdujących się w budynku „A” , który pełni obecnie rolę dworca tymczasowego PKP tj:

  1. zespół pomieszczeń o pow. 444, 82 m2 w zachodniej część budynku (piwnica, parter i piętro),
  2. zespół pomieszczeń o pow. 216,56 m2 we wschodniej część budynku (tylko piętro) 

Pomieszczenia są wyremontowane z dostępem do mediów (energia elektryczna, woda, CO). Pomieszczenia wymagają adaptacji poprzez wyposażenie w meble przewidziany pod funkcje biurowo – hostelowe.

Należy uwzględnić, że w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości, na dworcu kolejowym sprzedaż alkoholu nie jest możliwa. 

Dalsze szczegóły ogłoszenia zawiera Zarządzenie 15/2014 Prezesa spółki .

pdfZArzadzenie_15_2014.pdf
pdfZalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_10_2014_Dworzec_Tymczasowy_pietro.pdf
pdfzalacznik_nr_2_do_zarzadzenia_10_2014_Dworzec_TYMCZASOWY_parter.pdf