Przetarg na wynajem powierzchni pod funkcje hostelowe na Dworcu Głównym dnia 20.05.2016

zarządzenie 5/2016

Zarządzenie nr 5/2016

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 05.05.2016 r.

 

w sprawie postępowania przetargowego - zapytania ofertowego na wynajmem powierzchni całkowitej bądź częściowej pod funkcje hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku “A” Dworca Kolejowego Toruń Główny ul. Kujawska 1 w Toruniu o łącznej powierzchni 585,36  m2

 

Zarządzam przeprowadzenie postępowanie przetargowe w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert). Oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urbitor Sp. z o.o. przy ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@urbitor.pl a.olender@urbitor.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00 do dnia 20.05.2016 r. do godziny 12:00. lub w drugim terminie do 15.06.2016 r. . do godziny 12:00.

   §1

 

W skład komisji przetargowej wchodzą:

 1. Adam Olender - przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -  członek
 3. Andrzej Grysiewicz - członek
 4. Karolina Tabor - protokolantka

 

§2

1. Przedmiotem niniejszego postępowania są lokale użytkowe znajdujące się w budynku „A” , dworca kolejowego: zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 585,36 m2 w zachodniej część budynku (piwnica, parter i piętro),

Pomieszczenia są wyremontowane z dostępem do mediów (energia elektryczna, woda, CO). Pomieszczenia wymagają adaptacji poprzez wyposażenie w meble przewidziany pod funkcje biurowo – hostelowe. Szczegółową specyfikację pomieszczeń będących przedmiotem przetargu znajduje się w dokumentacji dostępnej w biurze administarcji dworca.

 

2. Cena wywoławcza czynszu najmu za m2 wynosi 8 zł netto bez kosztów mediów. Z zastrzeżeniem, że  pierwszych trzech latach obowiązywać będą promocyjne stawki czynszu.

 

 1. w pierwszym roku funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci 25 % stawki wynikającej z przetargu.
 2. w drugim roku funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci 50 % stawki wynikającej z przetargu.
 3. w trzecim roku funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci 75 % stawki wynikającej z przetargu.
 4. w kolejnych latach  funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci min. 100 % stawki wynikającej z przetargu.

 

 

 

 

                          §3

 

Rozpatrzenie ofert zostanie przeprowadzone zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Oferty mogą składać podmioty aktualnie prowadzące  zarejestrowaną działalność gospodarczą spełniające wymagania formalne wskazane w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 tj.:

- wskazanie oferenta wraz z danymi adresowymi, siedzibą;

- załączenie zaświadczenia do wpisu ewidencji działalności gospodarczej, KRS;

- oświadczenie  o zapoznaniu się z przedmiotem i regulaminem przetargu;

- wysokość oferowanego czynszu najmu m kw. obejmującego opłaty za media;

- termin do którego oferent będzie związany ofertą; 

- dowód uiszczenia wadium w kwocie 1 000 zł.. 

 1. Oferent w pisemnej ofercie przedstawia wysokość oferowanej stawki czynszu najmu, która nie uwzględnia  opłat za media w szczególności: 
 1. energii cieplnej (zaliczkowo powierzchnia x 5 zł /m2 do rozliczenia po okresie grzewczym)
 2. wody ( ilość zużywanych m3 x 3,94 zł/m3 plus ilość odprowadzonych ścieków x 4,88 zł)
 3. energii elektrycznej wg wskazań licznika x stawka 0,90 zł/kW

 

 1. W ofercie należy wskazać termin do którego oferent związany będzie ofertą, ale nie krócej niż 30 dni.
 2. Umowa będzie podpisana na czas nieokreślony, ale w ofercie należy wskazać min.  gwarantowany okres wypowiedzenia z możliwością zwrotu nakładów.
 3. Oferent składając ofertę oświadcza, że zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia i akceptuje je.

 

                           §4

 Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej.

 

§ 5

Przetarg może zostać zamknięty w każdym czasie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. W takim przypadku uiszczone przez oferentów wadium zostani zwrócone w terminie 7 dni. 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r. 

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                            Prezes Zarządu – Wojciech Świtalski                 

 

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia 5/2016

Zapytania ofertowe dotyczy wynajmu powierzchni pod funkcje biurowo-hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku “A” Dworca Kolejowego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu dotyczą  łącznej powierzchni 585,32 m2

 

Część zachodnia budynku A z przeznaczeniem na hostel (piwnica, parter i piętro)

 

budynek 

Budynek

lokalizacja

nazwa pomieszczenia  

NAJEMCA

pow m2

wysok. pomieszcz

posadzka 

sufit

A1.1

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr1

HOSTEL 

18,17

2,50

gres

tynkowany

A1.2

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

13,95

2,50

gres

tynkowany

A1.17

budynek A

budynek A piętro

łazienka damska hostel

HOSTEL 

15,11

2,70

gres

kaseton.

A1.18

budynek A

budynek A piętro

łazienka męska hostel

HOSTEL 

20,68

2,70

gres

kaseton.

A1.19

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

15,61

2,70

gres

kaseton.

A1.20

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

24,36

2,70

gres

kaseton.

A1.21

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

18,77

2,70

gres

kaseton.

A1.22

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

9,70

2,70

gres

kaseton.

A1.23

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

25,37

2,65

gres

kaseton.

A1.24

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,69

2,65

gres

tynkowany

A-1.1

budynek A

budynek A piwnica

klatka schodowa nr 2

HOSTEL 

11,14

2,65

szlichta cement

tynkowany

A-1.2

budynek A

budynek A piwnica

komunikacja

HOSTEL 

16,94

2,62

szlichta cement

tynkowany

A-1.3

budynek A

budynek A piwnica

magazyn brudnej bielizny

HOSTEL 

15,12

2,63

szlichta cement

tynkowany

A-1.4

budynek A

budynek A piwnica

magazyn czystej bielizny

HOSTEL 

13,02

2,35

szlichta cement

tynkowany

A-1.6

budynek A

budynek A piwnica

pom. Porządkowe

HOSTEL 

13,07

2,62

szlichta cement

tynkowany

A1-7

budynek A

budynek A piwnica

magazyn sprzętu

HOSTEL 

42,77

2,62

szlichta cement

tynkowany

A0.2.1

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

36,40

2,70

gres

kaseton.

A06

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

17,79

3,35

gres

kaseton.

A07

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

18,01

3,35

gres

kaseton.

A08

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

21,03

3,35

gres

kaseton.

A09

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

11,93

3,35

gres

kaseton.

A0.24

budynek A

budynek A parter

recepcja z zapleczem

HOSTEL 

18,72

3,35

gres

kaseton.

A0.25

budynek A

budynek A parter

łazienka damska

HOSTEL 

15,90

3,35

gres

kaseton.

A0.26

budynek A

budynek A parter

łazienka męska

HOSTEL 

20,04

3,35

gres

kaseton.

A0.27

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

23,93

3,35

gres

kaseton.

A0.28

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

16,05

3,35

gres

kaseton.

A0.29

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

17,55

3,35

gres

kaseton.

A0.30

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

10,86

3,35

gres

kaseton.

A0.31

budynek A

budynek A parter

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,92

2,50

gres

kaseton.

A0.32

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

37,76

2,70

gres

kaseton.

 

 

 

 

 

585,36

 

 

 

 

 

 

 

 

pdfzarzadzenie_5_2016.pdf

protokół z pzretargu