2017-05-19

PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY CZYNNY 6-22


godz 6-22

Decyzją Prezesa Zarządu spółki Urbitor Sp. z o.o.  wprowadzono opłaty za parkowanie na parkingu przyległym do dworca kolejowego Toruń Główny. Wprowadzenie drobnych opłat na ma celu uporządkowanie  sytuacji na parkingu kolejowym oraz pozwoli pokryć koszty związane z bezpieczeństwem i estetyką otoczenia. Dwa parkingi wybudowane z funduszy unijnych nadal pozostają bezpłatne. 

opłata za pierwsze pół godziny …………… 0,50 zł

opłata za każdą następną  godzinę ……… 1 zł

opłata całodobowa  ………………….…… 10 zł

1. Opłaty za korzystanie z  Parkingu, od poniedziałku do niedzieli od godziny 6:00 do 22:00 należy uiszczać u Koordynatora Parkingu 

2. Prawa i obowiązki użytkowników parkingu są szczegółowo opisane w Regulaminie parkingu dostępnym w stróżówce parkingu i na stronie www.dworzec.torun.pl 

3. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela Koordynator Parkingu pod numerem tel. 537107630 lub ewentualnie ochrona dworca tel. 695908368

4. Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz samochodu.

 

Pełna treść Regulaminu poniżej

Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego

położonego w Toruniu

przy Dworcu Toruń Główny ul. Kujawska 1

 

 

§ 1

Przedmiot regulaminu

 

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu (dalej jako Regulamin) regulują zasady   użytkowania parkingu położonego w Toruniu, przy dworcu kolejowym Toruń Główny wraz z gruntami przyległymi (dalej jako Parking), zarządzanego przez Urbitor Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ulicy Chrobrego 105/107 (zwany dalej Spółką)
 2. Spółka zezwala na użytkowanie Parkingu na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Parking jest parkingiem płatnym niestrzeżonym.
 4. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren  niestrzeżonego płatnego Parkingu wyraża zgodę      i  akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na bezwzględne ich przestrzeganie, a w razie ich naruszenia – upoważnia Spółkę  do zastosowania sankcji zastrzeżonych w Regulaminie.
 5. Parking jest czynny całodobowo, w każdy dzień tygodnia od godziny 6:00 do 22:00.
 6. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając go parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe. Elementy ogrodzenia parkingu, w szczególności szlabany i barierki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.
 7. W widocznym miejscu, przy wjeździe na teren parkingu znajduje się tablica informacyjna określająca warunki korzystania z parkingu oraz aktualnie obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie z parkingu.

 

§2

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik parkingu jest obowiązany, bezpośrednio po wjeździe na teren Parkingu i zajęciu miejsca parkingowego, do wykupienia biletu u obsługi parkingu znajdującej się                     na terenie Parkingu. Bilet  należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz pojazdu, w celu skontrolowania przez osoby wyznaczone przez Spółkę, dopełnienia obowiązku wniesienia stosownej opłaty za korzystanie z Parkingu. Służby kontrolujące wniesienie opłat nie prowadzą sprzedaży biletów i nie mają prawa przyjmować jakichkolwiek pieniędzy od Użytkowników.
 2. Użytkownik parkingu jest obowiązany do:
 • uiszczenia u obsługi parkingu stosownej opłaty parkingowej za korzystanie z Parkingu, według stawek określonych  w Cenniku – część B Regulaminu,
 • przestrzegania obowiązującej na Parkingu organizacji ruchu oraz przepisów ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego, w szczególności ograniczenia prędkości do 10 km/h, jak również poleceń wydanych przez Spółkę, służb ochrony i obsługę Parkingu,
 • przestrzegania przepisów BHP i ppoż.,
 • zabezpieczenia we własnym zakresie pojazdu przed kradzieżą i zniszczeniem,
 • nienaruszania zakazów, o których mowa w § 4, ust. 5 poniżej,
 • informowania Spółki o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i zdarzeniach na Parkingu, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu jego użytkowników bądź odpowiedzialnością Spółki, a w przypadkach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach – do zawiadomienia Policji, służb medycznych lub innych właściwych podmiotów,
 • w przypadku zagubienia biletu parkingowego posiadaczowi pojazdu naliczona zostanie również opłata dodatkowa jak za postój bez ważnego biletu.
 • przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 1. Użytkownik miejsca parkingowego ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu cudzym znajdującym się na terenie Parkingu lub w mieniu Spółki, w związku z korzystaniem z Parkingu, w szczególności                         za uszkodzenia lub zanieczyszczenia. W razie powstania szkody, Użytkownik, którego zachowanie doprowadziło do powstania szkody lub któremu szkoda została wyrządzona, jest obowiązany do poinformowania Spółki o wynikłej szkodzie oraz do złożenia stosownych wyjaśnień co do okoliczności jej powstania,                a na żądanie Spółki– również pisemnych oświadczeń.
 2. W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Spółkę miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.
  Pozostawienie pojazdu w sposób zasłaniający linie wyznaczające miejsca dla parkowania, to znaczy w sposób, który powoduje zajęcie przez jeden pojazd dwóch stanowisk postojowych, powodować będzie naliczenie opłaty za korzystanie z parkingu w podwójnej wysokości.          W takim przypadku wyznaczone przez Spółkę służby kontrolne,              pozostawią         za wycieraczką pojazdu wezwanie do dokonania zapłaty opłaty dodatkowej  w określonej Cenniku – Części B Regulaminu. .
 3. Jeden bilet parkingowy upoważnia do zajęcia jednego miejsca postojowego, przy czym Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do parkowania pojazdu w taki sposób, aby umożliwić użytkownikowi pojazdu zaparkowanego na sąsiednim miejscu swobodny wjazd  i wyjazd oraz wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

 

§3

Prawa i obowiązki Spółki

 

 1. Za korzystanie z Parkingu, Spółka pobiera od Użytkownika opłatę, zgodnie                            z aktualnym cennikiem-część B Regulaminu, wywieszonym na terenie Parkingu.
 2. Na Spółce nie ciąży obowiązek sprawowania pieczy nad pozostawionymi przez użytkowników Parkingu pojazdami i rzeczami ruchomymi w nich się znajdującymi bądź ich przechowywania.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również kradzieży bądź zniszczeń rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
 4. Spółka  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych parkingowych, spowodowanych przez osoby korzystające z Parkingu.
 5. Spółka jest uprawniona do usunięcia pojazdu z terenu Parkingu   i oddania go                 do odpłatnego przechowania na parking strzeżony, co nastąpi na koszt i ryzyko osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu, znajdującego się na Parkingu,                      w przypadku:
 1. zaparkowania pojazdu z naruszeniem znaków pionowych lub poziomych usytuowanych na Parkingu,
 2. pozostawienia pojazdu w miejscu utrudniającym lub blokującym ruch                    na terenie Parkingu,
 3. zaparkowania pojazdu poza wyznaczonymi w tym celu miejscami parkingowymi, albo na więcej niż jednym miejscu postojowym lub w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych (bez ważnej karty parkingowej),
 4. pozostawienia pojazdu na Parkingu poza godzinami otwarcia Parkingu (gdyby takie wystąpiły),
 5. gdy pozostawienie pojazdu stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia.
 1. Działanie lub zaniechanie użytkownika pojazdu, znajdującego się na terenie Parkingu, skutkujące wystąpieniem którejkolwiek z okoliczności, o których mowa                  w ust. 6 powyżej, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na usunięcie pojazdu                       z Parkingu  na jego koszt i ryzyko.
 2. Usunięcie pojazdu nie wyłącza odpowiedzialności osoby naruszającej Regulamin lub właściciela pojazdu za szkody poniesione przez Spółkę bądź osoby trzecie                        w związku z niezgodnym z Regulaminem zachowaniem użytkownika pojazdu.
 3. Informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych znajdują się              w biurze Parkingu (w stróżówce).

 

§4

Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu

 

 1. Parking jest strefą ruchu, na którym obowiązują przepisy ruchu drogowego, i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) a maksymalna prędkość poruszania się pojazdów wynosi 10 km/h.
 2. Parkowanie odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz stosowania się do nakazów obsługi oraz ochrony Kompleksu.
 4. Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie użytkownicy pojazdów, posiadający ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu,  za przednią szybą wewnątrz samochodu.
 5. Po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym, Użytkownik powinien go unieruchomić, wyłączyć zapłon i światła, zamknąć okna, drzwi i bagażnik, oraz wyłączyć pozostawione w pojeździe urządzenia radiofoniczne.
 6. Na terenie Parkingu zabrania się:
 1. pozostawienia pojazdu poza wyznaczonymi miejscami postojowymi lub w sposób uniemożliwiający bądź utrudniający wyjazd lub wjazd innym osobom korzystającym z Parkingu,
 2. mycia i czyszczenia pojazdów samochodowych oraz dokonywania napraw,
 3. uzupełniania zbiorników paliwa,
 4. pozostawiania pojazdów w włączonym silnikiem,
 5. prowadzenia pojazdów bez włączonych świateł mijania lub dziennych,
 6. pozostawiania w parkowanym pojeździe samochodowym wartościowych rzeczy ruchomych,
 7. pozostawienia w pojeździe – w czasie postoju na miejscu parkingowym – dzieci oraz zwierząt bez opieki,
 8. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
 9. wjazdu na teren Parkingu pojazdów:
 • przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
 • z nieszczelnym układem paliwowym/hamulcowym itp.,
 • o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
 • z naczepami i przyczepami,
 • campingowych (campervan),
 1. prowadzenie działalności bądź akcji marketingowych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, w tym organizowanie zgromadzeń publicznych oraz jakichkolwiek innych manifestacji,
 2. przeprowadzanie ankiet lub działalności podobnej,
 3. przebywanie w celach niezwiązanych z dokonywaniem zakupów,
 4. prowadzenie handlu obwoźnego lub innej działalności podobnej,                         w szczególności oferowanie usług lub rzeczy do sprzedaży,
 5. spożywanie alkoholu lub substancji odurzających,
 6. uprawianie sportu,
 7. przebywanie na trawnikach lub innych terenach przyległych.

 

§5

Opłaty

 

Opłaty za korzystanie z parkingu pobierane są zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

 

§6

Postanowienia końcowe

 

 1. Spółka zobowiązana jest podać do wiadomości użytkowników pojazdów korzystających z miejsc postojowych na Parkingu, poprzez tablicę ogłoszeń znajdującą się na terenie Parkingu:
 • aktualny cennik usług parkingowych,
 • wyciąg z niniejszego regulaminu.
 1. Przedmiotowy Parking nie stanowi części strefy płatnego parkowania na drogach publicznych.
 2. Informacji o funkcjonowaniu Parkingu udziela Koordynator Parkingu pod numerem telefonu 537107630 lub ochrona dworca 695908368
 3. Wjazd na teren Parkingu i pozostawienie na nim pojazdu jest równoznaczne                           z oświadczeniem użytkownika pojazdu o zapoznaniu się z obowiązującym Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści w całości.
 4. Integralną część Regulaminu stanowi Cennik – załącznik do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 28.04.2017 roku

 

Regulamin Parkingu Płatnego Niestrzeżonego

położonego w Toruniu

przy Dworcu Toruń Główny ul. Kujawska 1

 

 

Cennik

 

Opłaty za korzystanie z  Parkingu, od poniedziałku do niedzieli od godziny 6:00 do 22:00

 

1. opłata biletowe za każde pół godziny postoju  wynosi:

 

0,50 zł

 

 

2. opłata biletowe całodobowa wynosi:

10 zł

 

 

 

Opłaty dodatkowe za korzystanie z  Parkingu,

 

3. opłata dodatkowa za postój bez ważnego biletu w przypadku opłacenia należności w dniu otrzymania wezwania: 

 

30 zł

 

4. opłata dodatkowa za postój bez ważnego biletu w przypadku opłacenia należności później niż w dniu otrzymania wezwania: 

50 zł

 

 

UWAGA :

Bilet parkingowy należy umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą wewnątrz samochodu.