2017-10-13

Przetarg na powierzchnie komercyjne Restauracji i jej zaplecze położonych w budynku „D” na Dworcu Głównym dnia 18.10.2017 godz 12

Zarządzenie 13/2017

Dnia 18.10.2017 roku o godz. 12 Zarządca dworca kolejowego Toruń Główny Urbitor Sp z o.o. organizuje kolejny nieograniczony ustny przetarg na najem wolnych powierzchni komercyjnych Restauracji i jej zaplecze położonych w budynku „D” dworca. Przetarg odbędzie się w głównym budynku dworca w sali VIP na I piętrze przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.  Szczegółowa lista pomieszczeń  będących przedmiotem tego przetargu znajduje się na stronie www.dworzec.torun.pl. W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 502621855 lub 501259034. Realizujemy w ten sposób postanowienia z Zarządzenia nr 13/2017 Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu z dnia 11.10.2017 r

                                                                            

 Zarządzenie nr  13/2017

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 11.10.2017 roku

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D dworca kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.

 

§ 1

Na podstawie § 1 ust. 3 zarządzenia nr 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o. o. z dnia 28.01.2010r.  zzarządzam drugie przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest poniższych powierzchni komercyjnych – pomieszczenie restauracyjne z sanitariatem-  znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny, przy czym stawka wywoławcza w 1 m2 powierzchni użytkowej zostanie obniżona o 20% w odniesieniu do stawki z pierwszego przetargu przedmiotowej powierzchni użytkowej.

 

1. Na parterze budynku D (głównego bud.) dworca lokale o łącznej powierzchni użytkowej 203,10 m2 tj. pomieszczenie rRestauracji oznaczone na rzucie budynku jako D1.16 i 23-28, D1s2, D2s2 oraz D2.10 o powierzchni 167,15 mwraz z pomieszczeniami WC restauracji D1.18-22 o powierzchni 35,95 m2.

2. Kwotę wywoławczą  czynszu najmu 1 m 2powierzchni użytkowej wskazanej w § 1 pkt 1.1  ustala się na 12,80 zł/m2 netto. Oferowana cena wywoławcza uwzględnia rozliczenie nakładów poniżej wskazanych przez okres 108 miesięcy ( 9 lat) obowiązywania umowy najmu.  

3. Oferowany lokal jest  wykończony w stopniu podstawowym, do pełnego wykończenia umożlwiającego rozruch i funkcjonowanie  restauracji  wskazane jest w szczególności: doprowadzenie gazu i rozprowadzenie po lokalu do odbiorników. W lokalu zostały poczynione przez poprzedniego najemcęy nakłady  postaci: systemu wentylacji instalacji elektrycznej  terakota podłogowa w całym lokalu oraz glazura w pomieszczeniu kuchennymi i sanitariatach.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest  zawarcie promesy porozumienia w sprawirozliczenia nakładów  na przedmiot najmu  z poprzednim użytkownikiem lokalu i w tym zakresie wstąpienie za zgodą i wiedzą Urbitor sp. z o. o.  w uprawnienia dotychczasowego najemcy w zakresie roszczeń dotyczących nakładów.  W odniesieniu do przejętych nakładów oferent, którego cena była najkorzystniejsza przedstawia w terminie 7 dni  pisemną umowę z podpisamiem notarialnie poświadczonymi porozumienie z dotychczasowym najemcą dotyczące w zakresie przejęcia nakładów. W terminie 7 dni od zamknięcia przetargu oferent, któregoy oferta okazała się najkorzystniejsza  zawiera porozumienie w przedmiocie nakładów Urbitor sp. z o. o.  wynajmującym stanowiące integralną część umowy najmu .. W wyżej wymienionym porozumieniu strony określą zasady rozliczenia przejętych nakładów,  w ten sposób, że roszczenie w zakresie nakładów wygasa 108 miesiącach (9 lat)  obowiązywania umowy najmu a nakłady przechodzą nieodpłatnie na rzecz Urbitor sp. z o. o. 

W lokalu znajduje się wyposażenie ruchome stanowi własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu.

Dla zainteresowanych  zestawienie poniesionych nakładów znajduje się do wglądu w biurze administracji dworca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

 

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna ok. 0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda 19,02 zł/ m3  i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 60 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 6 zł/ m2 .Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

6. PPisemne potwierdzenie warunki  umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu. W najmu umowie najmu Urbitor sp. z o. o.  przewiduje termin uruchomienia restauracji na dzień 18.12.2017r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o. 

 

§ 2

 

Ustala się następujący termin przeprowadzenia przetargu, z udziałem oferentów, których oferty  wpłynęły do komisji i zostały dopuszczone do przetargu na dzień 18.10.2017 roku godzina 12:00, 

 

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w sali VIP na I piętrze ul. Kujawska 1 w Toruniu.

Możliwe jest odbycie wizji lokalnej w dowolnym czasie, ustalonym z przewodniczącym komisji.

 

§ 3

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali i powierzchni reklamowych będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

§ 4

 

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w  §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 106 000 zł. Z udziału w przetargu zostaną wykluczone podmioty posiadające zaległości finansowe  w stosunku do Urbitor sp. z o. o.  Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu.  W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu w odniesieniu do lokalu z przeznaczeniem na restaurację jest  zawarcie promesy porozumienia w sprawirozliczenia nakładów  na przedmiot najmu  z poprzednim użytkownikiem lokalu i w tym zakresie wstąpienie za zgodą i wiedzą Urbitor sp. z o. o.  w uprawnienia dotychczasowego najemcy w zakresie roszczeń dotyczących nakładów.  W zakresie przejętych nakładów oferent, którego cena była najkorzystniejsza przedstawia w terminie 7 dni  pisemną umowę z podpisem notarialnie poświadczony porozumienie z dotychczasowym najemcą w zakresie przejęcia nakładów. W terminie 14 dni od przetargu oferent, który oferta okazała się najkorzystniejsza  zawiera porozumienie z wynajmującym stanowiące integralną część umowy najmu w zakresie rozliczenia przejętych nakładów. W porozumieniu strony określą zasady rozliczenie powyżej wskazanych i przejętych nakładów,  w ten sposób, że roszczenie w zakresie nakładów wygasają 108 miesiącach obowiązywania umowy najmu (9 lat) i przechodzą na własność Wynajmującego.
  3. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

 

§ 5

                

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

  1. Adam Olender  -              przewodniczący
  2. Krzysztof Buława -           członek
  3. Andrzej Grysiewicz -        członek
  4. Karolina Tabor  -              członek                

§ 6

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o. o. z dnia 28.01.2010r.