Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej Toruń Główny od 10.12.2017

Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej                           

Toruń Główny

§1

 1. Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa przepisy porządkowe i zasady przebywania podróżnych oraz innych osób na kolejowych stacjach pasażerskich.              
 2. Przez „Stację pasażerską”, zwaną dalej „Stacją”, należy rozumieć obiekt infrastruktury usługowej obejmujący:
 1. dworzec kolejowy – tj. obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego, położony przy linii kolejowej, i/lub
 2. perony wraz z infrastrukturą umożliwiającą pasażerom dotarcie do peronów, pieszo lub pojazdem, z drogi publicznej lub dworca kolejowego.
 1. Przez Operatora Stacji zwanego dalej „Operatorem” należy rozumieć podmiot zarządzający dworcem kolejowym lub peronem. Operatorami Stacji Toruń Główny są:
 1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 1,85-082 Bydgoszcz;
 2. Urbitor Sp. z o.o. ul.Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń, www.dworzec.torun.pl, email:dworzec@urbitor.pl, tel. nr 501 259 034, 502 621 855 .
 3. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy na podstawie odrębnych umów prowadzą działalność gospodarczą na Stacji, a także do osób przez nich zatrudnionych oraz ich klientów. Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich osób, które przebywają na terenie Stacji, w szczególności podróżnych, ale również osób świadczących pomoc podróżnym, osób oczekujących na podróżnych i osób ich odprowadzających.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 50).

§2

Elementy infrastruktury kolejowej i usługowej dostępne dla podróżnych na Stacji:

 1. dworzec kolejowy;
 2. przejście pod torami prowadzące z ulicy Kujawskiej i ulicy Podgórskiej do hallu dworca i na wszystkie perony;
 3. windy z przejścia pod torami do holu dworca i na perony 1 - 4;
 4. schody ruchome  z przejścia pod torami do holu dworca i na perony 1 - 4;
 5. perony 1-4 umożliwiające wsiadanie i wysiadanie do/z pociągu.

Stacja z dostępem dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) z terenu przyległego.

Pomoc w poruszaniu się po terenie Stacji dla osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) jest zapewniona przez Operatora po zgłoszeniu telefonicznym pod nr 22 474 13 13 lub drogą elektroniczną: pomocprm@pkp.pl otrzymanym na przynajmniej 30 minut zanim taka pomoc będzie potrzebna. Operator zastrzega sobie możliwość braku udzielenia pomocy w przypadku wykonywania czynności interwencyjnych przez pracowników ochrony.

§3

 W trosce o bezpieczeństwo oraz komfort osób korzystających z usług transportu kolejowego na terenie Stacji zabrania się:

 1. przebywania na dworcu kolejowym po godzinie jego zamknięcia. Przed wyznaczoną godziną zamknięcia należy opuścić obiekt;
 2. niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdatnymi do użytku budynków, budowli, a także ich elewacji, urządzeń oraz pojazdów kolejowych, kradzieży mienia znajdującego się na stacji;
 3. zanieczyszczania i zaśmiecenia torów, terenu Stacji i terenu wokół Stacji;
 4. umieszczania, usuwania, uszkadzania i zmiany oznakowania stałego oraz tymczasowego, napisów, ogłoszeń, reklam, bez zgody Operatora zarządzającego dworcem kolejowym lub peronami;
 5. palenia tytoniu, palenia papierosów elektronicznych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz wnoszenia innych rzeczy, których posiadanie zabronione jest odrębnymi przepisami;
 6. pozostawiania bez opieki bagaży, pakunków i innych przedmiotów, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
 7. pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania zwierząt bez zabezpieczeń (np. kagańców i smyczy, klatek) oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia (o ile jest ono wymagane). Zabrania się także dokarmiania zwierząt nie znajdujących się pod bezpośrednim dozorem właściciela lub opiekuna;
 8. posługiwania się urządzeniami alarmowymi bez uzasadnienia;
 9. wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc, pomieszczeń i pojazdów kolejowych, do których wstęp osobom nieupoważnionym jest zabroniony;
 10. dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecania lub używania ognia oraz innych czynności mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające ze stacji;
 11. zbliżania się do krawędzi peronu (nie dotyczy sytuacji wsiadania i wysiadania z pociągu) i wchodzenia na tory, przechodzenia przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, wchodzenia na konstrukcje, urządzenia i inne elementy wyposażenia, nieprzeznaczone dla osób korzystających ze stacji, przechodzenia pod i pomiędzy wagonami oraz tarasowania torów;
 12. żebrania;
 13. prowadzenia bez zgody Operatora:
  1. publicznych zbiórek,
  2. działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej i handlowej,
  3. akcji artystycznych, informacyjnych i społecznych,
  4. zwoływania i urządzania zgromadzeń,
  5. agitacji wyborczej,
  6. agitacji religijnej;
 14. urządzania gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 471);
 15. zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego, w szczególności poprzez krzyk, hałas, zachowania powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, a także utrudnianie podróżnym korzystania ze Stacji przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu lub których zachowanie powoduje skargi pasażerów;
 16. przebywania na Stacji w celach noclegowych, spania/leżenia na ławkach, parapetach oraz innych elementach wyposażenia;
 17. jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania się na wrotkach, hulajnogach, rolkach, deskorolkach i pojazdach typu „segway”, itp. po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach pod, nad i między peronami oraz w pobliżu torów;
 18. parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub parkowania pojazdów w miejscach wydzielonych dla podmiotów i osób uprawnionych, w przypadku braku takiego uprawnienia.

§4

W przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku przez osoby przebywające na Stacji lub innego naruszenia postanowień Regulaminu, służby do których należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na Stacji, lub działający w imieniu Operatora pracownicy ochrony osób i mienia, upoważnieni są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

 1. wezwania osób naruszających porządek na Stacji do zaprzestania naruszenia postanowień Regulaminu;
 2. wezwania osób, o których mowa w pkt. 1 do natychmiastowego opuszczenia Stacji;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia i chronionego mienia w celu ich niezwłocznego przekazania Policji.

§5

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i inne rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Stacji.
 2. Pozostawione bez opieki bagaże lub inne przedmioty, mogące prowadzić do zakłócenia funkcjonowania Stacji, zostaną usunięte oraz mogą być zutylizowane przez uprawnione podmioty, na koszt ich właścicieli lub użytkowników.

§6

Zasady postępowania w przypadku ewakuacji Stacji

 1. W przypadku zarządzenia ewakuacji Stacji (np. z powodu pożaru, zagrożenia atakiem terrorystycznym, itp.), wszystkie osoby przebywające na jej terenie zobowiązane są do wykonywania poleceń osoby kierującej ewakuacją, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, pracowników Pogotowia Ratunkowego i ochrony osób i mienia działających w imieniu Operatora.
 2. W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom porządkowym i ratowniczym.

§7

 1. Na stacji zainstalowany jest System Monitoringu Wizyjnego. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Policji w Toruniu z siedzibą znajdującą się pod adresem: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 17. 
 2. Celem przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku osób oraz numerów rejestracyjnych pojazdów jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na Stacji.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego jest ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1432 z późn. zm.) w zw. z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1727 z późn. zm.).
 4. Dane osobowe przetwarzane w Systemie Monitoringu Wizyjnego mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Ochrona dworca nr 695 908 368.

§8

Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia (WE) 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. UE L 315/14) pomoc osobom niepełnosprawnym lub o ograniczonej sprawności ruchowej (PRM) udzielana jest po powiadomieniu o potrzebie udzielenia pomocy przedsiębiorstwa kolejowego, zarządcy Stacji, sprzedawcy biletów lub operatora turystycznego przynajmniej na 48 godzin zanim taka pomoc będzie potrzebna.              

§9

Uwagi, skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Stacji pasażerowie mogą zgłaszać do Operatora, wskazanego w §1 ust. 3 nin. Regulaminu.

TELEFONY ALARMOWE:

 

RZECZNIK PRAW PASAŻERA KOLEI PRZY PREZESIE URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134              

rzecznik@pasazer.gov.pl


 

fileRegulamin_korzystania_ze_stacji_Torun_Glowny_20171201.docx