Instrukcja postępowania z rzeczami znalezionymi na dworcu

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z RZECZAMI ZNALEZIONYMI NA DWORCU KOLEJOWYM TORUŃ GŁÓWNY PRZY UL. KUJAWSKIEJ 1 W TORUNIU.

§ 1

 1. Ochrona dworca kolejowego Toruń Główny prowadzi Biuro Rzeczy Znalezionych zwane dalej Biurem.
 2. Biuro mieści się w pomieszczeniu Ochrony dworca w  budynku A na parterze, pokój nr 6.
 3. Przedmiotem działalności Biura jest przechowywanie rzeczy znalezionych na obiekcie dworca kolejowego Toruń Główny (w budynkach D,A,B/C, w tunelu, w windach, na peronach, na przystanku od ul. Podgórskiej,  na zajezdni autobusowej od ul. Kujawskiej oraz na parkingach). Biuro nie przyjmuje rzeczy znalezionych w przypadku, gdy rzecz została znaleziona w miejscu znajdującym się poza zarządem Spółki Urbitor.

§ 2

 1. W przypadku znalezienia plecaka, torby podróżnej, zamkniętego pakunku itp. Ochrona dworca powiadamia Policję. Po przyjeździe Policji i sprawdzeniu znalezionej rzeczy,  pracownik Ochrony dworca w obecności funkcjonariusza sporządza w 2 egz. Protokół przyjęcia rzeczy znalezionych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, zwany dalej Protokołem. Jeden egzemplarz Protokołu przekazuje znalazcy. Opis rzeczy ma być szczegółowy np. plecak marki Adidas, koloru czarnego w białe pasy, zasuwany na zamek. Protokół podpisuje pracownik Ochrony dworca oraz funkcjonariusz Policji/świadek.
 2. Jeżeli w torbie są dokumenty z danymi personalnymi, należy dołożyć wszelkich starań celem skontaktowania się z właścicielem znalezionej rzeczy.

§ 3

 1. Znalezioną rzecz wraz z przyczepionym Protokołem pracownik Ochrony dworca przechowuje w schowku przez okres 30 dni od dnia znalezienia za wyjątkiem rzeczy szybko psujących się.
 2. Rzeczy szybko psujące się podlegają likwidacji. W tym celu komisja w składzie: pracownik Spółki Urbitor oraz pracownik Ochrony dworca przeprowadzają likwidację poprzez zniszczenie fizyczne.
 3. Po upływie terminu przechowywania pracownik Urbitor przekaże Protokołem znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.
 4.  Chyba, że przed upływem tego terminu zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.

§ 4

 1. W przypadku, gdy znaleziona rzecz wymaga pozwolenia (broń, amunicja, materiały wybuchowe)  lub jest to dowód osobisty, paszport itp. dokumenty, Biuro zobowiązane jest niezwłocznie oddać tę rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie dokumentów jest niemożliwe należy ten fakt odnotować w Protokole (np. funkcjonariusz odmawia przyjęcia dokumentów musi podpisać adnotację odmowy na Protokole).
 2. W sytuacji odmowy przez funkcjonariusza Policji przyjęcia dokumentów( dowód osobisty, prawo jazdy) Biuro włoży dokumenty do koperty z napisem DOKUMENTY i wrzuci do czerwonej skrzynki pocztowej.
 3. W przypadku paszportu oraz dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo kart powołania, Biuro zobowiązane jest niezwłocznie oddać dokument do Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 w Toruniu.
 4. Dokumenty , o których mowa w ust. 3 przekazuje pracownik Spółki Urbitor wraz z kopią Protokołu.
 5. W przypadku karty kredytowej Biuro niezwłocznie zniszczy komisyjnie w składzie: pracownik Spółki Urbitor oraz pracownik Ochrony dworca przeprowadzają likwidację poprzez pocięcie karty nożyczkami i wyrzucenie do śmieci.

§ 5

 1. Osoba zgłaszająca się do Biura po zgubioną rzecz powinna uwiarygodnić przynależność rzeczy poprzez np.:
 1. określenie jaka rzecz i gdzie została zgubiona;
 2. podanie cech charakterystycznych bądź znaków szczególnych;
 3. przedstawienie dowodów stwierdzających prawo do posiadania zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych śladów zużycia).
 1. W związku z wydaniem rzeczy, pracownik obsługujący Biuro jest zobowiązany:
 1. ustalić tożsamość odbiorcy rzeczy na podstawie przedstawionego przez niego dokumentu;
 2. wpisać w Protokole oświadczenie osoby uprawnionej do odbioru rzeczy.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej instrukcji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

pdfInstrukcja_postepowania_z_rzeczami_znalezionymi.pdf