2017-12-29

Przetarg na powierzchnie komercyjne w budynku A i D na Dworcu Toruń Główny dnia 25.01.2018 godz 12

Przetarg na powierzchnie komercyjne w budynku A i D na Dworcu Toruń Główny dnia 25.01.2018 godz 12

  Zarządzenie nr  19/2017

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 27.12.2017 roku

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D i A Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

1. Na parterze budynku A (dawna poczta) dworca kolejowego lokale o łącznej powierzchni 24,34 m

           1) pomieszczenia komercyjne A0.18 i A0.19 o powierzchni 24,34 m

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionych w § 1 pkt 1.1 ustala się na: 10 zł/m2 netto

Pomieszczenia biurowe są w pełni wyposażone.

 

2. Na pierwszym piętrze budynku D (głównego bud.) dworca lokale o łącznej powierzchni  227,22 m2

                       1) pomieszczenie komercyjne D2.6  o powierzchni 72,22 m2

2) pomieszczenie komercyjne D2.16  o powierzchni 155 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionej w § 1 pkt 2.1 i 2  ustala się na 10 zł/m2 netto

Lokale, o którym mowa w §1 pkt 2.1 i 2 są w stanie deweloperskim z możliwością podzielenia pomieszczeń.

 

3. W piwnicach budynku D (głównego budynku) dworca lokale o łącznej powierzchni 112,87 m2

            1) pomieszczenia komercyjne D0.31 o łącznej powierzchni 31,89 m2

            2) pomieszczenia komercyjne D0.12 o łącznej powierzchni 16,55 m2

            3) pomieszczenia komercyjne D0.10-11 o łącznej powierzchni 39,30 m2

         4) pomieszczenia komercyjne D0.13-17 o łącznej powierzchni 25,13 m2

 

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej wymienionej w § 1 pkt 3.1-4. ustala się na 7 zł/m2 netto

Lokal, o którym mowa w §1 pkt 3.1-3 jest wykończony w stanie deweloperskim.

4. Dostęp do wody możliwy jest wyłącznie w wyznaczonych toaletach. Miesięczna stawka czynszu eksploatacyjnego za toaletę wynosi 33,60 zł. We wszystkich budynkach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do wynegocjowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów: energia elektryczna ok. 0,9 zł/kW, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda ok 19 zł/m3 i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 30 zł oraz koszty ogrzewania opłata stała ok. 5 zł/ m2

§ 2

Ustala się następujące termin przeprowadzenia przetargu, które wpłynęły do komisji :

25.01.2018 roku godzina 12:00, 

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w sali VIP na I piętrze ul. Kujawska 1 w Toruniu

§ 3

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

§ 4

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 

1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium (dotyczącego danego pomieszczenia) w kwocie odpowiadającej wartości dwumiesięcznego czynszu wynikającego ze stawki wywoławczej pomnożonej przez powierzchnie.  Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. Wpłacone wadium, po zawarciu umowy przekształca się w kaucję umowną.

2. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki.

3. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

4. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. Przed pisemnym potwierdzeniem warunków umowy najemca dopłaca kaucję do wysokości dwukrotności wylicytowanego czynszu.

§ 5          

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

1. Adam Olender      -          przewodniczący

2. Krzysztof Buława  -          członek

3. Piotr Cymerman   -           członek

4. Andrzej Grysiewicz -         członek

5. Karolina Tabor     -           członek 

 

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r. 

 

 

                                                                                                         Zatwierdzam 

pdfZarzadzenie_19_2017_przetarg.pdf