Instrukcja postępowania z osobami bezdomnymi i uciążliwymi

Zarządzenie nr 2/2018

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o.

z dnia 18 stycznia 2018 roku

 

w sprawie: Instrukcji postępowania z osobami bezdomnymi i uciążliwymi przebywającymi na dworcu kolejowym Toruń Główny

 

§1

Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania z osobami bezdomnymi i uciążliwymi przebywającymi na dworcu kolejowym Toruń Główny” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2018

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z OSOBAMI BEZDOMNYMI i UCIĄŻLIWYMI PRZEBYWAJACYMI NA DWORCU KOLEJOWYM TORUŃ GŁÓWNY  PRZY UL. KUJAWSKIEJ 1 W TORUNIU

§ 1

 1. W myśli „Regulaminu korzystania ze stacji pasażerskiej Toruń Główny” (zwanego dalej Regulaminem) zabrania się między innymi zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego, w szczególności poprzez krzyk, hałas, zachowania powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, a także utrudnianie podróżnym korzystania ze Stacji przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu (uciążliwy zapach) lub których zachowanie powoduje skargi pasażerów. Zabrania się przebywania na Stacji w celach noclegowych, spania/leżenia  na ławkach, parapetach oraz innych elementach wyposażenia. Zabrania się w szczególności: żebrania, palenia tytoniu, palenia papierosów elektronicznych, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz wnoszenia innych przedmiotów rzeczy, których posiadanie zabronione jest odrębnymi przepisami.
 2. W przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku przez osoby (np. bezdomne) przebywające na Stacji lub innego naruszenia postanowień Regulaminu, służby obsługi dworca do których należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na Stacji, lub działający w imieniu Urbitor Sp. z o. o. pracownicy ochrony, upoważnieni są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:
 1. wezwania osób naruszających porządek na Stacji do zaprzestania naruszenia postanowień Regulaminu;
 2. wezwania osób, o których mowa w pkt. 1 do natychmiastowego opuszczenia Stacji;
 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia i chronionego mienia w celu ich niezwłocznego przekazania Policji.

§ 2

 1. W przypadku bezdomnych o uciążliwym zapachu lub zaniedbanym odpychającym wyglądzie ochrona/obsługa dworca informuje takie osoby o obowiązującym Regulaminie wywieszonym na terenie dworca i wynikających z niego zakazów.
 2. Dodatkowo ochrona/obsługa dworca informuje osoby bezdomne o możliwości uzyskania pomocy w schroniskach oraz noclegowniach dla osób bezdomnych (załącznik nr 1 - wykaz placówek wspierających bezdomnych w Toruniu).
 3. Po pouczeniu osoby bezdomnej wzywa się ją do opuszczenia terenu dworca i skorzystania ze specjalistycznych ośrodków.
 4. W przypadku braku reakcji w uzasadnionych przypadkach należy wezwać grupę interwencyjną lub patrol Policji lub Straży Miejskiej, który może skierować bezdomnego do specjalistycznego ośrodka pomocy.
 5. Po każdym zdarzeniu pracownik ochrony/obsługi dworca przygotowuje dokumentację zgodnie z wytycznym opisanymi w § 4.

§ 3

 1. W przypadku gdy osoba łamiąca postanowienia Regulaminu lub bezdomny zachowujących się niewłaściwie, jest w stanie upojenia alkoholowego, jest agresywny, pali papierosy w niewyznaczonym miejscu, załatwia potrzeby fizjologiczne w niedozwolonych miejscach itp. ochrona/obsługa dworca wzywa do zaprzestania podobnych praktyk, informuje takie osoby o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania Regulaminu i przepisów ogólnych.
 2. Po pouczeniu osoby łamiące Regulamin wzywa się ją do naprawienie szkody opuszczenia terenu dworca.
 3. W uzasadnionych przypadkach należy wezwać patrol Policji, który ukaże bezdomnego mandatem, a w sytuacji zagrożenia życia Pogotowie Ratunkowe.
 4. Po każdym zdarzeniu pracownik ochrony/obsługi dworca przygotowuje dokumentację zgodnie z wytycznym opisanymi w § 4.

§ 4

 1. Ochrona/obsługa dworca po każdej interwencji lub wezwaniu służb mundurowych typu: SOK, Straży Miejska, Policji lub Pogotowie Ratunkowe ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej opisującej: czas, miejsce, osoby biorące udział w zdarzeniu oraz istotne  okoliczność.
 2. Zdarzenie należy odnotować w Dzienniku służby, a skan notatki niezwłocznie przesłać  na adresy e-mail: dworzec@urbitor.pl.
 3. W szczególnych przypadkach należy o zdarzeniu telefonicznie poinformować Zarządcę dworca.

§ 5

TELEFONY INTERWENCYJNE I ALARMOWE

 

 1. Bezpłatna infolinia w Województwie Kujawsko-pomorskim 0 800 301 630
 2. Numer alarmowy - 112

 

 1. Służby porządkowe:

Straż Miejska w Toruniu– 986

lub 56/ 611 93 26, tel. 608 668 986 lub 56/ 657 42 12

Policja Podgórz – 56/ 641 20 00 lub 641 24 71

 

 1. Ochrona zdrowia: Stacja Pogotowia Ratunkowego – 999 ,

numer alarmowy - 112

 

 1. Pomoc Społeczna osobom bezdomnym na terenie Torunia świadczona jest przez placówki, których wykaz stanowi załącznik nr 1

                                                                § 6

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 31.12.2017 roku.

 

Załącznik nr 1

do Instrukcji postępowania z osobami bezdomnymi przebywającymi na dworcu kolejowym Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.

Wykaz placówek wspierających osoby bezdomne na terenie Torunia


1) Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Toruniu
ul. Marii Cure-Skłodowskiej 82-84
87-100 Toruń
tel. 56-623-28-54

Bezdomni mężczyźni potrzebujący pomocy zgłaszają się bezpośrednio do Schroniska, które zapewnia schronienie, 1 posiłek dziennie oraz opiekę pielęgniarską. W Schronisku są 42 miejsca.

Schronisko prowadzi szereg usług na rzecz bezdomnych, w tym działania profilaktyczne, programy wychodzenia z bezdomności. Pobyt w Schronisku jest bezpłatny, finansowany przez gminę. W okresie jesienno-zimowym możliwość zwiększenia noclegu o kolejne 20-30 miejsc. Schronisko dysponuje dodatkowo 20 miejscami w Hotelu PCK przy ul. Szczecińskiej 13.

 

2) Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn przy Izbie Wytrzeźwień
ul. Kasztanowa 16
87-100 Toruń
tel. 56-645-89-69

Bezdomni mogą przebywać w godz. 20.00-6.00. W okresie jesienno-zimowym 8 miejsc.

 

3) Toruński Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych „Monar-Markot”
ul. Dybowska 1
87-100 Toruń
tel. 56-651-35-96

Dom świadczy usługi na rzecz osób bezdomnych, w tym działania profilaktyczne, programy wychodzenia z bezdomności.

 

4) Toruńskie Centrum „Caritas” im. Matki Marii Karłowskiej
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń
tel. 56-654-05-43
a) Noclegownia dla bezdomnych kobiet:

Noclegownia dysponuje 14 miejscami dla bezdomnych kobiet. 

b) Pokoje interwencyjne dla ofiar przemocy domowej: 

·Udziela schronienia kobietom i dzieciom, które są w sytuacji przemocy. 

c) Łaźnia dla osób bezdomnych. 

d) Wydawanie odzieży. 

e) Kuchnia i stołówka "Caritas". 

f) Inna działalność charytatywna na rzecz osób bezdomnych i ubogich. 

 

5) Ośrodek Polskiego Czerwonego Krzyża w Toruniu
ul. Szczecińska 13
87-100 Toruń
tel. 56-657-22-52

Na podstawie zlecenia zadań, koordynowanych przez Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPRświadczy usługi w zakresie schronienia dla:

- ofiar przemocy domowej,

- osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej.

W ramach współdziałania z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Mężczyzn oraz MOPR zapewnia schronienie dla bezdomnych mężczyzn.


6) Centrum Pielęgnacji „Caritas” Diecezji Toruńskiej
ul. Wyszyńskiego 7/9
87-100 Toruń
tel. 56-659-03-97
fax: 56-648-64-00

Szerokie spektrum działalności charytatywnej na rzecz ubogich rodzin oraz osób niepełnosprawnych i chorych, dzieci i młodzieży.

Opieka nad bezdomnymi, punkt wydawania odzieży.

 
7) MOPR:

a) Dział Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego:

- specjalistyczna pomoc ofiarom przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej (szerzej 1.4. str. 8).


 b) Dział Pomocy Środowiskowej:

- pomoc osobom bezdomnym: 

ul. Mickiewicza 30 
tel. 56-658-68-52, 658-68-54

 

8) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Zespół ds. Przemocy Rodzinie

ul. Batorego 38/44

87-100 Toruń 

tel. 56-611-83-24

piątek 15.30 – 18.30