Regulamin korzystania ze stacji pasażerskiej Toruń Główny od 30.11.2015 do 9.12.2017

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 13/2015 Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. z dnia 20.11.2015 rok

 

REGULAMIN

Korzystania z Dworca Kolejowego Toruń Główny

 

§1

  1. Regulamin korzystania z Dworca Kolejowego, zwany dalej Regulaminem, określa przepisy porządkowe i zasady przebywania podróżnych praz innych osób na dworcu kolejowym.
  2. Przez „Dworzec Kolejowy”, zwany dalej „dworcem”, należy rozumieć usytuowany na obszarze kolejowym zespół obiektów budowlanych przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu przeznaczonych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszących tej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchów pociągów. W rozumieniu Regulaminu, dworcem jest również, będący w posiadaniu zarządzającego dworcem, teren nieruchomości przyległej do dworca, przejścia podziemne i inne drogi uniemożliwiające podróżnym (bezpieczne i wygodne) korzystanie z transportu kolejowego.
  3. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców, którzy na podstawie odrębnych umów prowadzą działalność gospodarczą na dworcu, a także do osób przez nich zatrudnionych oraz ich klientów. Postanowienia Regulaminu stosuje się do innych osób, które przebywają na dworcu, w szczególności osób świadczących pomoc podróżnym, osób oczekujących na podróżnych i osób ich odprowadzających.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz. U. Nr, poz. 2637)

§2

 

W trosce o bezpieczeństwo i komfort osób korzystających z usług transportu kolejowego na terenie dworca zabrania się:

1) niszczenia, uszkadzania, czynienia niezdatnym do użytku budynków, budowli, a także ich elewacji, urządzeń oraz kradzieży mienia znajdującego się na dworcu;

2) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu dworca i terenu wokół dworca.

3) umieszczania, usuwania, uszkadzania i zmiany oznakowania stałego, napisów, ogłoszeń, reklam, bez zgody dworca;

4) palenia tytoniu (z wyjątkiem wyznaczonych miejsc), sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu, wnoszenia i spożywania środków odurzających oraz wnoszenia innych rzeczy, których posiadanie zabronione jest innymi przepisami;

5) pozostawienia bagażu i innych rzeczy bez opieki;

6) pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania zwierząt mogących stwarzać zagrożenie bez zabezpieczeń (np. kagańców i smyczy, klatek) oraz aktualnego świadectwa szczepienia, a także dokarmiania zwierząt nie znajdujących się pod bezpośrednią kontrolą właściciela lub opiekuna z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych.

8) wchodzenia osób nieuprawnionych do obiektów, miejsc i pomieszczeń, do których wstęp jest wzbroniony;

9) dokonywania czynności grożących wywołaniem pożaru, w szczególności wzniecenia lub używania ognia oraz innych czynności mogących narazić na niebezpieczeństwo osoby korzystające z dworca;

10) zbliżania się do krawędzi peronu (nie dotyczy sytuacji wsiadania i wysiadania z pociągu) i wstępu na tory, przechodzenia przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych, wchodzenia na konstrukcje, urządzenia i inne elementy wyposażenia, nieprzeznaczone dla osób korzystających z dworca, przechodzenia pod i pomiędzy wagonami oraz tarasowania torów;

11) żebrania;

12) prowadzenia bez zgody zarządzającego dworcem lub zarządcy infrastruktury kolejowej:

a) publicznych zbiórek;

b) działalności gospodarczej, w tym reklamowej, akwizycyjnej i handlowej,

c) akcji turystycznych, informacyjnych i społecznych,

d) zwołania i urządzania zgromadzeń;

13) urządzania gier, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201 poz. 1540 z późn. zm);

14) zakłócania porządku publicznego lub spokoju osobom korzystającym z usług transportu kolejowego poprzez krzyk, hałas, zachowanie powszechnie uznawane za wulgarne albo agresywne, a także utrudnianie podróżnym korzystania z dworca przez osoby wywołujące powszechne poczucie dyskomfortu lub których zachowanie powoduje skargi pasażerów;

15) wykorzystywania dworca w celach noclegowych, spania na ławkach, parapetach oraz innych elementach wyposażenia;

16) jazdy rowerami, motorowerami, motocyklami lub innymi pojazdami oraz poruszania się na wrotkach, rolkach i deskorolkach po peronach, w holach, poczekalniach dworcowych, w tunelach, w przejściach między peronami oraz w pobliżu torów;

17) parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub parkowania pojazdów w miejscach wydzielonych dla podmiotów i osób uprawnionych, w przypadku braku takiego uprawnienia.

 

§3

 

W przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku przez osoby przebywające na dworcu lub innego naruszenia postanowień Regulaminu, służby do zadań, których należy kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na dworcu, lub działający w imieniu zarządcy  dworca pracownicy  obsługi lub ochrony osób i mienia, upoważnieni są do podejmowania czynności wynikających z przepisów prawa, a w szczególności:

1) wezwania osób naruszających porządek na dworcu do zaprzestania naruszania postanowień Regulaminu;

2) wezwania osób, o których mowa w pkt. 1, do natychmiastowego opuszczenia dworca;

3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia i chronionego mienia w celu ich niezwłocznego przekazania Policji.

4)  zastosowania  cennika opłat i kar stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

§4

 

 

  1. Za bagaże i inne rzeczy pozostawione bez opieki na terenie dworca zarządzający dworcem i zarządzający infrastrukturą kolejową nie ponoszą odpowiedzialności.
  2. Pozostawione bez opieki bagaże lub inne przedmioty, mogące prowadzić do zakłócenia funkcjonowania dworca, zostaną usunięte oraz mogą być zutylizowane przez uprawnione służby, na koszt właścicieli lub użytkowników.

 

§5

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU EWAKUACJI OBIEKTU

 

  1. W przypadku zarządzenia ewakuacji dworca (pożar, zagrożenie atakiem terrorystycznym, itp.), wszystkie osoby przebywające na jego terenie zobowiązane są do wykonania poleceń koordynatora ewakuacji, a także funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji, Straży Ochrony Kolei, Żandarmerii Wojskowej, Pogotowia Ratunkowego i zarządcy obiektu.
  2. W przypadku ewakuacji należy zachować spokój i nie utrudniać działań organom porządkowym i ratowniczym.

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

Europejski Telefon Alarmowy: 112

Policja:                                       997

Straż Pożarna:                            998

Pogotowie Ratunkowe:              999

Straż Ochrony Kolei                  (+48) 22 474 00 00

Zarządca Dworca URBITOR Sp. z o.o. (56) 66 94 300 lub 501 259 034 w godz 7:00 - 15:00

                                                                535 481 181 lub 603 622 545 - sprawy techniczne

 

 

§6

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2015 roku

pdfREGULAMIN_DWORCA_zal_1_do_Zarzadzenia_nr_13_2015_Prezesa_Zarzadu_Urbitor_Sp._z_o.o._z_dnia_20.11.2015_rok_.pdf
pdfRegulamin_Dworca_Glownego.pdf