2019-12-31

Przetarg na powierzchnie komercyjne na Dworcu Toruń Główny dnia 20.01.2020 godz 12

szczegóły

                    Zarządzenie nr  32/2019

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 31.12.2019 roku

 

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku D dworca kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu.

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

 1. Na parterze budynku D dworca lokale Restauracji o powierzchni 167 m2 wraz z zapleczem dla pracowników i WC o powierzchni 36 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 203,00 m2

2. Kwotę wywoławczą czynszu najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej wskazanej w § 1 pkt 1 ustala się na 27,00 zł/m2 netto. 

3. Oferowany lokal jest wykończony w stopniu umożliwiającym rozruch i funkcjonowanie restauracji. W lokalu zostały poczynione przez poprzedniego najemce nakłady w postaci: systemu wentylacji, instalacji elektrycznej  terakota podłogowa w całym lokalu oraz glazura w pomieszczeniu kuchennymi i sanitariatach. Do kuchni jest doprowadzony gaz.

4. W lokalu znajduje się wyposażenie ruchome stanowiące własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu. Sposób jego ewentualnego wykorzystania będzie przedmiotem oddzielnych negocjacji.

Dla zainteresowanych zestawienie poniesionych nakładów znajduje się do wglądu w biurze administracji dworca od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnione jest centralne ogrzewanie gazowe, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub kabel.

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna  0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/m3, ciepła woda 19,02 zł/ m3  i ścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 120 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 6 zł/ m2 .Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

6. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7  dni od zakończenia przetargu. W umowie najmu Urbitor sp. z o. o. przewiduje termin uruchomienia restauracji na dzień 31.03.2020r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

§ 2

Ustala się następujący termin przeprowadzenia przetargu, z udziałem oferentów, których oferty  wpłynęły do komisji i zostały dopuszczone do przetargu na dzień 20.01.2020 roku godzina 12:00,  

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w sali VIP na I piętrze ul. Kujawska 1 w Toruniu.Możliwa odbyci wizji lokalnej w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji.

§ 3

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali i powierzchni reklamowych będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

§ 4

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w  §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 10 000 zł. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu.  W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. Z udziału w przetargu zostaną wykluczone podmiotu posiadające zaległości finansowe w stosunku do Urbitor sp. z o. o.
 2.  
 3. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki. 
 4. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
 5. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony, komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy zgłosili te oferty.
 6. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

§ 5    

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender     -    przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -    członek
 3. Andrzej Grysiewicz -    członek
 4. Filip Suchodół   -     członek    

§ 6

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami Zarządzenie 18/2019r. Prezesa Zarządu Urbitor sp. z o. o. z dnia 28.08.2019 roku.