2020-09-03

Przetarg na powierzchnie komercyjne na Dworcu Toruń Główny dnia 25.09.2020 godz 12

Zarządzenie 28/2020

Zarządzenie nr 28//2020
Prezesa Zarz
ądu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu z dnia 01.09.2020 roku

W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku „D” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toru- niu oraz powierzchni biurowych na ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu.

§1
Zarz
ądzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń

Główny.

  1. Na pierwszym piętrze budynku D (główny budynek) dworca kolejowego: pomieszczenie ko- mercyjne na biuro o powierzchni 36 moznaczone na planie jako pomieszczenie nr 69 Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej ustala się na 19,25 zł/mnetto. Pomieszczenie biurowe 69 jest w pełni wyposażone (m. in. internet i klimatyzacja)

  2. Na pierwszym piętrze budynku D (główny budynek) dworca kolejowego: pomieszczenie ko-

mercyjne na biuro o powierzchni 84 moznaczone na planie jako pomieszczenie nr 70 Cenę wywo- ławczą powierzchni użytkowej ustala się na 19,25 zł/mnetto. Pomieszczenie biurowe 70 jest w pełni wyposażone (m. in. internet i klimatyzacja). Możliwy wynajem od listopada 2020 r.

3. W podziemiu w tunelu dworca gabloty reklamowe (małe szt 17 i duże szt 12 ) o łącznej po- wierzchni ok. 20,5 m2

Cenę wywoławczą powierzchni reklamowej ustala się na 100,00 zł/mnetto

4. W główny budynku dworca kolejowego Toruń Główny:
a) stanowisko reklamowe pod ekspozytor reklamowy o powierzchni 1 m(wyjście z tunelu do

budynku przy automatach na poziomie -1),
b) stanowisko reklamowe pod ekspozytor reklamowy o powierzchni 1 m(w holu głównym

przy schodach),
Cen
ę wywoławczą każdego stanowiska ustala się na 300 zł/mnetto

5. Na terenie dworca kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 ( przy wejściu do parkingu w okolicy przystanku MZK) stanowisko nr P pod automat vendingowy (np. paczkomat ),

o powierzchni 1 mjak na załączonym planie. Zapewniamy dostęp do prądu. Cenę wywoławczą stanowiska ustala się na 400 zł/mnetto

6. Odpowiednio do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploata- cją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 0,9 zł/kWh, zimna woda 3,94 zł/ m3, ciepła woda 19,02 zł/ mścieki 4,88 zł/m3, wywóz śmieci 30 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 6 zł/ m.Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie tr- wania umowy najmu. Dostęp do wody możliwy jest w wyznaczonych pomieszczeniach i toaletach. Miesięczna stawka czynszu eksploatacyjnego za toaletę wynosi 11,00 zł. od osoby.

Szczegółowe rozwiązania prezentuje wzór umowy najmu stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem są po- mieszczenia biurowe w siedzibie spółki Urbitor Sp. z o.o. na ul. Chrobrego 105/107 w Toruniu na parterze:
1. biuro oznaczone na planie jako pomieszczenie nr 12 o powierzchni 22 m
2

2. wspólne WC oznaczone na planie jako pomieszczenie nr 10 i 11 o powierzchni 4,61 m2

Cenę wywoławczą powierzchni użytkowej ustala się na 27 zł/mnetto Pomieszczenie biurowe nr 12 w pełni wyposażone (m. in. internet)

Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 0,59 zł/kWh, zimna woda 3,45 zł/m3, ciepła woda 19,2 zł/ mścieki 4,5 zł/m3, wywóz śmieci 42,00 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokalu opłata stała 3 zł/ m.Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy naj- mu. Dostęp do wody możliwy jest w wyznaczonych pomieszczeniach i toaletach. Miesięczna staw- ka czynszu eksploatacyjnego za toaletę wynosi 11,00 zł. od osoby.

§3

Ustala się termin przeprowadzenia przetargu na 25.09.2020 roku godzina 12:00, przez komisje w składzie:

1. Adam Olender - 2. Krzysztof Buława - 3. Alicja Połczyńska-Łagoda 4. Andrzej Grysiewicz - 5. Filip Suchodół -

przewodniczący członek
cz
łonek
cz
łonek członek:

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w sali 53 na I piętrze ul. Kujawska 1 w To- runiu. Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.dworzec.torun.pl

§4
Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poni
ższymi zasadami:

  1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w §1 i 2 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium (dotyczącego danego pomieszczenia) w kwocie odpowiadającej war- tości dwumiesięcznego czynszu wynikającego ze stawki wywoławczej pomnożonej przez po- wierzchnie. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. Wpłacone wadium, po zawarciu umowy przekształca się w kaucję umowną.

  2. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki.

  3. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzyst-

    niejszej oferty wraz z uzasadnieniem.

  4. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie po-

§2

twierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbi-

tor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. Przed pisemnym potwierdzeniem warunków umowy na- jemca dopłaca kaucję do wysokości dwukrotności wylicytowanego czynszu.

§5

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wcho- dzi w życie z dniem podpisania.

§6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 18/2019r. Prezesa Zarządu Urbitor sp. z o.o. z dnia 28.08.2019 r.

pdfZarzadzenie_28_2020_przetarg_25.09.2020.pdf
pdfProtokol_z_przetargu_25.09.2020.pdf