2022-04-20

Przetarg na wolne powierzchnie komercyjne

zarządzenie

Zarządzenie nr 10/2022

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu 

z dnia 14.04.2022 roku

            W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych na terenach przyległych i w budynku „A” i „D” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu. 

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

 1. Na parterze budynku A dworca: lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 12,76 m2, przeznaczonego na działalność komercyjną, oznaczony na planie jako pomieszczenie nr 11.
 1. Cenę wywoławczą ustala się na 22 zł/m2 netto. 
 1. Oferowany lokal jest w pełni wyposażony w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie. 
 2. W lokalu nr 11 jest zapewnione centralne ogrzewanie gazowe czyli do czynszu należy dodać koszty 10 zł/m2,
 3. W lokalu nr 11 jest zapewniony dostęp do sieci komputerowej przez WiFi lub kabel. Koszty na dzień przetargu wynoszą: 40 zł miesięcznie.
 4. Zapewniamy dostęp do prądu i wody, dlatego do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją powierzchni, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 1,15 zł/kWh, zimna woda 4,02 zł/m3, ciepła woda 44 zł/ m3 i ścieki 5,34 zł/m3, wywóz śmieci 50 zł. Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

7.     Zapewniamy dostęp do WC opłata stała w wysokości 22,00 zł netto płatna w okresach miesięcznych.

§ 2

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

 

 1. Na parterze budynku A dworca: lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 24,34 m2, (dwa biura) przeznaczonego na działalność komercyjną, oznaczony na planie jako pomieszczenie nr 4.
 1. Cenę wywoławczą ustala się na 22 zł/m2 netto. 
 1. Oferowany lokal jest w pełni wyposażony w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie. 
 2. W lokalu nr 4 jest zapewnione centralne ogrzewanie gazowe czyli do czynszu należy dodać koszty 10 zł/m2,
 3. W lokalu nr 4 jest zapewniony dostęp do sieci komputerowej przez WiFi lub kabel. Koszty na dzień przetargu wynoszą: 40 zł miesięcznie.
 4. Zapewniamy dostęp do prądu i wody, dlatego do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją powierzchni, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 1,15 zł/kWh, zimna woda 4,02 zł/m3, ciepła woda 44 zł/ m3 i ścieki 5,34 zł/m3, wywóz śmieci 50 zł. Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

7.     Zapewniamy dostęp do WC opłata stała w wysokości 22,00 zł netto płatna w okresach miesięcznych.

 

§ 3

 

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

1.     W piwnicy budynku D dworca: 2 lokali użytkowy o łącznej powierzchni 31,89 m2, przeznaczonego na działalność gospodarczą, oznaczone na planie jako (D 0.31) nr 16 (dwa biura) przeznaczonego na działalność komercyjną, oznaczony na planie jako pomieszczenie nr 16.

 1. Cenę wywoławczą ustala się na 11,80 zł/m2 netto. 
 1. Oferowany lokal jest w pełni wyposażony w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie. 
 2. W lokalu nr 4 jest zapewnione centralne ogrzewanie gazowe czyli do czynszu należy dodać koszty 10 zł/m2,
 3. W lokalu nr 4 jest zapewniony dostęp do sieci komputerowej przez WiFi lub kabel. Koszty na dzień przetargu wynoszą: 40 zł miesięcznie.
 4. Zapewniamy dostęp do prądu i wody, dlatego do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją powierzchni, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 1,15 zł/kWh, zimna woda 4,02 zł/m3, ciepła woda 44 zł/ m3 i ścieki 5,34 zł/m3, wywóz śmieci 50 zł. Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.

7.     Zapewniamy dostęp do WC opłata stała w wysokości 22,00 zł netto płatna w okresach miesięcznych.

§4

 1. Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest stanowisko nr Mpod automat vendingowy (w tunelu dworca) na terenie dworca kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 o powierzchni ok 1 mjak na załączonym planie. 
 2. Cenę wywoławczą stanowiska ustala się na 400 zł/m2 netto
 3. Zapewniamy dostęp do prądu i wody, dlatego do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją powierzchni, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 1,15 zł/kWh, zimna woda 4,02 zł/m3, ciepła woda 44 zł/ m3 i ścieki 5,34 zł/m3, wywóz śmieci 50 zł. Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.
 4. Zapewniamy dostęp do WC opłata stała w wysokości 33,00 zł netto płatna w okresach miesięcznych
 5. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

 

§ 5        

 1. Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest stanowisko nr D podpaczkomat (przy wjeździe na parking abonamentowy dworca) przy ul. Kujawskiej 1 o łącznej powierzchni ok 7 mjak na załączonym planie. 
 2. Cenę wywoławczą stanowiska ustala się na 700 zł/m2 netto
 3. Zapewniamy dostęp do prądu, dlatego do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją powierzchni, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna 1,15 zł/kWh, oraz wywóz śmieci 50 zł. Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu.
 4. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o. 

§ 6

Dodatkowo przedmiotem postępowania przetargowego są gabloty reklamowe w tunelu dworca:

- duże (1 m2 x 1m2) i 

- małe (1 m2 x 0,5m2 )

o łącznej powierzchni 15 m2  . Szczegółowa lokalizacja dostępna jest w biurze administracji dworca.

Cenę wywoławczą powierzchni reklamowej ustala się na 150,00 zł/m2 netto

§ 6

Dodatkowo przedmiotem postępowania przetargowego są abonamentowe miejsca parkingowe dworca:

Szczegółowa lokalizacja dostępna jest w biurze administracji dworca.

Cenę wywoławczą jednego stanowiska ustala się na 81,30 zł/m2 netto + jednorazowo za wyrobienie karty 12,50 zł/m2netto

§ 7

Dodatkowo przedmiotem postępowania przetargowego jest możliwość wynajmowania Sali VIP na godziny w budynku D na terenie dworca:

Szczegóły dostępnych terminów znajdują się w biurze administracji dworca.

Cenę wynajmu ustala się na :

- 50 zł/za godzine netto

- 100 zł/za cały dzień netto

- 150 zł/za cały dzień za sale z wyposażeniem (rzutnik, flipchart) netto

§ 8

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w §1 do 4 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium (dotyczącego danego pomieszczenia) w kwocie odpowiadającej wartości dwumiesięcznego czynszu wynikającego ze stawki wywoławczej pomnożonej przez powierzchnie. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. Wpłacone wadium, po zawarciu umowy przekształca się w kaucję umowną.
 2. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
 3. Z udziału w przetargu zostaną wykluczone podmiotu posiadające zaległości finansowe w stosunku do Urbitor sp. z o. o.
 4. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki. 
 5. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
 6. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

§ 6        

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender             -           przewodniczący
 2. Piotr Kempiński          -           członek
 3. Andrzej Grysiewicz    -           członek
 4. Filip Suchodół            -           członek            
 5. Alicja Połczyńska-Łagoda  - członek

Ustala się następujący termin przeprowadzenia przetargu na dzień 29.04.2022 r godzina 12:00,  

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w pokoju nr 53 na I piętrze,  ul.Kujawska 1 w Toruniu. Możliwe jest odbycie wizji lokalnej oraz wgląd do dokumentacji w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji lub Działem Technicznym spółki.

§ 7

 1. Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem powierzchni będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.urbitor.pl
 2. Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami Zarządzenie 18/2019r. Prezesa Zarządu Urbitor sp. z o. o. z dnia 28.08.2019 roku. 

 

                                                                                                            Zatwierdzam

pdfZarzxadzenie_10_2022_o_Przetargu_na_dworcu_2022-04-29.pdf