2023-01-02

SOLID - nowa firma ochroniarska na dworcu

.

Andrzej Piętka ( organizacja i nadzór nad usługą ochrony fizycznej) – tel. 667-620-975


 

SOLID SECURITY Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy K.R.S, Wysokość kapitału zakładowego: 1.009.000,00 zł,
Numer KRS 0000098627, NIP 521-10-08-627