2023-07-07

Przetarg na wolne powierzchnie hostelowe na dworcu

załaczniki

Zarządzenie nr 24/2023

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu 

z dnia 30.06.2023 roku

 

            W sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni komercyjnych w budynku „A” Dworca Kolejowego Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu 

 

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem poniższych powierzchni komercyjnych znajdujących się na terenie dworca kolejowego Toruń Główny.

1. Przedmiotem postępowania przetargowego są lokale użytkowe HOSTELU znajdujące się w budynku „A” dworca kolejowego Toruń Główny tj.: zespół pomieszczeń o łącznej powierzchni 585,36 m2 w zachodniej część budynku (piwnica, parter i piętro), zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia r. Szczegółową specyfikację pomieszczeń będących przedmiotem przetargu znajduje się w dokumentacji dostępnej w biurze administracji dworca.

 

2. Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 wynosi 14 zł netto (bez kosztów mediów). Z zastrzeżeniem, że  pierwszym roku obowiązywać będą promocyjne stawki czynszu.

 1.  w pierwszym roku funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci 50 % stawki wynikającej z przetargu.
 2.  w kolejnych latach  funkcjonowania Hostelu Oferent zapłaci min. 100 % stawki wynikającej z przetargu.

 

3. Oferowane lokale są wykończone w stopniu umożliwiającym rozruch i funkcjonowanie hostelu. W lokalu zostały poczynione nakłady w postaci: systemu wentylacji, instalacji elektrycznej, terakota podłogowa oraz glazura w pomieszczeniu kuchennymi i sanitariatach.

4. W lokalach znajduje się wyposażenie ruchome hostelu  stanowiące własność poprzedniego najemcy i nie jest przedmiotem przetargu. Sposób jego ewentualnego wykorzystania będzie przedmiotem oddzielnych negocjacji.

We wszystkich pomieszczeniach zapewnione jest centralne ogrzewanie, dostęp do sieci elektrycznej oraz sieci komputerowej przez WiFi lub przez kabel.

5. Do oferowanej stawki czynszu należy dodać koszty mediów związane z eksploatacją lokalu, które na dzień przetargu wynoszą: energia elektryczna  1,70 zł/kWh, zimna woda 4,02 zł/m3, ciepła woda 44 zł/ m3 i ścieki 5,34 zł/m3, wywóz śmieci 200 zł oraz opłata ryczałtowa za ogrzewanie lokali opłata stała 6 zł/ m.Wyżej wymienione stawki mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy najmu w zależności od zmian cen dostawców mediów.

6. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu. W umowie najmu Urbitor sp. z o. o. przewiduje termin uruchomienia hostelu do dnia 30.08.2023 r. W przypadku uchylania się oferenta od potwierdzenia umowy na piśmie w/w terminie wadium nie zostaje zwrócone i przechodzi na rzecz Urbitor sp. o. o.  

7. Ewentualna zmian przeznaczenia pomieszczeń hostelu na inne cele jest po stronie najemcy za zgodą Wynajmującego.

 

 

§ 2

 

Przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. W przetargu na pomieszczenia wymienione w §1 mogą wziąć udział uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium (dotyczącego danego pomieszczenia) w kwocie odpowiadającej wartości dwumiesięcznego czynszuwynikającego ze stawki wywoławczej pomnożonej przez powierzchnie. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. Wpłacone wadium, po zawarciu umowy przekształca się w kaucję umowną.
 2. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
 3. Z udziału w przetargu zostaną wykluczone podmiotu posiadające zaległości finansowe w stosunku do Urbitor sp. z o. o.
 4. Przetarg ofert przeprowadza się, jeżeli wpłynie chociażby jedna oferta spełniająca warunki. 
 5. Po analizie komisja zamieszcza w protokole przetargu wniosek w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z uzasadnieniem.
 6. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu pisemnego poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. Pisemne potwierdzenie warunki umowy nastąpią w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.

 

§ 3        

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender     -       przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -     członek
 3. Andrzej Grysiewicz -  członek
 4. Filip Suchodół          - członek           
 5. Alicja Połczyńska-Łagoda  - członek

 

Ustala się następujący termin przeprowadzenia przetargu na dzień 17.07.2023 r godzina 12:00,  

Zebrania komisji przetargowej odbędą się w budynku D w pokoju nr 53 na I piętrze,  ul.Kujawska 1 w Toruniu. Możliwe jest odbycie wizji lokalnej oraz wgląd do dokumentacji w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji lub pracownikami Działu Technicznego spółki.

 

§ 4

 1. Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.urbitor.pl
 2. Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami Zarządzenie 18/2019r. Prezesa Zarządu Urbitor sp. z o. o. z dnia 28.08.2019 roku. 

 

 

                                                                                                            Zatwierdzam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 24/2023

 

UMOWA  NAJMU nr DDK  ……/2023

zawarta w dniu 01.08.2023 roku w Toruniu 

 

Strony:

URBITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Chrobrego 105/107, NIP 879 016 89 84, wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 325890, kapitał zakładowy w kwocie 11.857,600 zł, reprezentowana przez: 

………………………. – Prezes Zarządu 

zwana w dalszej części umowy „Wynajmującym"

 a

nazwa  ul. ……….., 87-100 Toruń , NIP …………….. zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej,, reprezentowana przez:

1. …………..        Strony ustalają, co następuje:

§1

Przedmiotem umowy jest najem lokali użytkowych, położonych w Toruniu na dworcu kolejowym Toruń Główny przy ul. Kujawskiej 1, w budynku “A” o łącznej powierzchni użytkowej 585,32 m pod funkcje biurowo-hostelowe lub funkcje noclegowe składający się z zespołu pomieszczeń (piwnica, parter i piętro) wymienionych w Zarządzeniu nr 2/2021 Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu z dnia 21.01.2021 r. oznaczonych jak poniżej zwanych dalej kompleksowo „powierzchnią użytkową” 

Część zachodnia budynku A z przeznaczeniem na hostel (piwnica, parter i piętro)

budynek 

Budynek

Lokalizacja

nazwa pomieszczenia 

NAJEMCA

pow m2

wysok. pomieszcz

posadzka 

sufit

A1.1

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr1

HOSTEL 

18,17

2,50

gres

tynkowany

A1.2

budynek A

budynek A piętro

Komunikacja

HOSTEL 

13,95

2,50

gres

tynkowany

A1.17

budynek A

budynek A piętro

łazienka damska hostel

HOSTEL 

15,11

2,70

gres

kaseton.

A1.18

budynek A

budynek A piętro

łazienka męska hostel

HOSTEL 

20,68

2,70

gres

kaseton.

A1.19

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

15,61

2,70

gres

kaseton.

A1.20

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

24,36

2,70

gres

kaseton.

A1.21

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

18,77

2,70

gres

kaseton.

A1.22

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

9,70

2,70

gres

kaseton.

A1.23

budynek A

budynek A piętro

Komunikacja

HOSTEL 

25,37

2,65

gres

kaseton.

A1.24

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,69

2,65

gres

tynkowany

A-1.1

budynek A

budynek A piwnica

klatka schodowa nr 2

HOSTEL 

11,14

2,65

szlichta cement

tynkowany

A-1.2

budynek A

budynek A piwnica

Komunikacja

HOSTEL 

16,94

2,62

szlichta cement

tynkowany

A-1.3

budynek A

budynek A piwnica

magazyn brudnej bielizny

HOSTEL 

15,12

2,63

szlichta cement

tynkowany

A-1.4

budynek A

budynek A piwnica

magazyn czystej bielizny

HOSTEL 

13,02

2,35

szlichta cement

tynkowany

A-1.6

budynek A

budynek A piwnica

pom. Porządkowe

HOSTEL 

13,07

2,62

szlichta cement

tynkowany

A1-7

budynek A

budynek A piwnica

magazyn sprzętu

HOSTEL 

42,77

2,62

szlichta cement

tynkowany

A0.2.1

budynek A

budynek A parter

Komunikacja

HOSTEL 

36,40

2,70

gres

kaseton.

A06

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

17,79

3,35

gres

kaseton.

A07

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

18,01

3,35

gres

kaseton.

A08

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

21,03

3,35

gres

kaseton.

A09

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

11,93

3,35

gres

kaseton.

A0.24

budynek A

budynek A parter

recepcja z zapleczem

HOSTEL 

18,72

3,35

gres

kaseton.

A0.25

budynek A

budynek A parter

łazienka damska

HOSTEL 

15,90

3,35

gres

kaseton.

A0.26

budynek A

budynek A parter

łazienka męska

HOSTEL 

20,04

3,35

gres

kaseton.

A0.27

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

23,93

3,35

gres

kaseton.

A0.28

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

16,05

3,35

gres

kaseton.

A0.29

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

17,55

3,35

gres

kaseton.

A0.30

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

10,86

3,35

gres

kaseton.

A0.31

budynek A

budynek A parter

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,92

2,50

gres

kaseton.

A0.32

budynek A

budynek A parter

Komunikacja

HOSTEL 

37,76

2,70

gres

kaseton.

 

 

 

 

 

585,36

 

 

 

                   

 

                                                                                        §2

Wynajmujący oświadcza, że:

1.  Posiada uprawnienie do zawierania umów najmu przedmiotu opisanego w §1,

2.  Gmina Miasta Toruń jako użytkownik wieczysty nieruchomości zabudowanej przy ul. Kujawskiej 1 oznaczonej jako działka geodezyjna 83/5 o pow. 0,3960 ha i właściciel posadowionych na niej budynków tj. praw nabytych na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 8526/2013 z dnia 30.12.2013 roku upoważniła Spółkę Urbitor do administrowania w.w nieruchomością oraz zawierania prawnie i skutecznie wiążących umów najmu. 

3.  Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym nieruchomościami cudzymi. 

4.  Zobowiązuje się do przedłożenia zaświadczeń i decyzji z właściwych organów dopuszczających obiekt do użytkowania w zakresie przedmiotu najmu. 

 

Najemca oświadcza, że:

 1. przyjmuje w najem pomieszczenia opisane w §1 tj. „powierzchnię użytkową”,
 2. zamierza prowadzić działalność gospodarczą w przedmiocie najmu w zakresie funkcji hostelowych lub funkcji noclegowych lokali, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami prawidłowej gospodarki i z zachowaniem należytej staranności,
 3. znany jest mu stan prawny przedmiotu umowy wynikający z oświadczeń strony wynajmującej oraz stan techniczny powierzchni użytkowej opisanej w §1 i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 
 4. jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i upoważnia Wynajmującego do wystawiania z góry faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania.
 5. posiada wymagane prawem zgody i pozwolenia właściwych organów na prowadzenie działalności noclegowej bądź hostelowej w przedmiocie najmu. 

 

§3

1.  Wynajmujący oddaje w najem powierzchnie użytkową opisaną w §1, a Najemca ją przyjmuje w najem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.  Najemca nie może bez pisemnej zgody Wynajmującego oddać w użytkowanie, wynająć, poddzierżawić, czy udostępnić w innej formie przedmiot umowy lub jego część osobie trzeciej, nie dotyczy to zawierania umów w zakresie funkcji hostelowych czy noclegowych z osobami trzecimi. 

3.  Najemca nie może zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu.

4.  Najemca z tytułu zawieranych z osobami trzecimi umów w zakresie funkcji hostelowych, noclegowych ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec w/w osób za wszelkie szkody jakich doznały w związku z korzystaniem z przedmiotu najmu. 

 

§4

Wynajmujący zobowiązuje się do:

1.  Umożliwienia Najemcy dostępu do energii elektrycznej, dostawy wody ciepłej i zimnej, odbioru ścieków, ogrzewania pomieszczeń, wewnętrznej łączności telefonicznej za pośrednictwem centrali prowadzonej przez Wynajmującego, wywozu nieczystości stałych, ochrony obiektu, korzystania z parkingów,

2.  zapewnienia Najemcy odpowiedniego dostępu do przedmiotu umowy.

3.  zamieszczenia informacji o hostelu na swojej stronie internetowej www.dworzec.torun.pl

 

§5

Najemca zobowiązuje się do:

 1. Uzyskania oraz posiadania w okresie obowiązywania Umowy zezwoleń lub koncesji wymaganych przepisami prawa i wiążących się z działalnością prowadzoną w pomieszczeniach stanowiących przedmiot umowy,
 2. Wykorzystywania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele związane z prowadzeniem działalności określonej w PKD Najemcy, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów i norm,
 3. Uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego oraz wymaganych uzgodnień właściwych organów, na prowadzenie wszelkich prac w zakresie rozbudowy, przebudowy lub adaptacji pomieszczeń,
 4. Uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego na zainstalowanie dodatkowych odbiorników energii elektrycznej oraz na zainstalowanie i używanie urządzeń, które mogą być źródłem zakłóceń w sieciach energetycznych, telekomunikacyjnych lub radiowych,
 5. Zdemontowania na własny koszt i przekazania Wynajmującemu urządzeń i rzeczy stanowiących jego własność, niewchodzących w skład Przedmiotu umowy i niewynajętych Najemcy na podstawie odrębnej umowy, o ile Wynajmujący wystąpi z takim wnioskiem,
 6. Dokonywania na własny koszt bieżących drobnych napraw, remontów i adaptacji pomieszczeń będących przedmiotem umowy, a także utrzymanie ich w należytym stanie technicznym,
 7. Powiadamiania Wynajmującego o konieczności dokonania napraw i remontów przekraczających zakres określony w pkt. 6,
 8. Przestrzegania obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, BHP, sanitarno - epidemiologicznych, w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz gospodarki odpadami,
 9. Przestrzegania regulaminów i zarządzeń porządkowych Wynajmującego obowiązujących w budynku, w których znajdują się wynajmowane pomieszczenia,
 10. Umożliwienia przedstawicielom Wynajmującego w każdym czasie kontroli sposobu korzystania z przedmiotu umowy,
 11. Zwrócenia przedmiotu umowy po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. 
 12. Zawarcia, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy najmu, na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia z rozszerzeniem o OC najemcy. Minimalna suma   ubezpieczenia wyniesie kwotę 250.000 zł. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Wynajmującemu, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umów ubezpieczenia, kopii polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentem/ami potwierdzającymi opłacenie należnej składki ubezpieczeniowej. Umowa ubezpieczenia musi obowiązywać przez cały okres trwania umowy najmu.
 13. Ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane w przedmiocie umowy przez Najemcę, jego dostawców lub klientów, a także inne osoby trzecie.

 

§6

1.  Strony zobowiązują się do współpracy i wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

2.  Strony zobowiązują się do wzajemnego, pisemnego powiadamiania w trybie pilnym o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach, mających istotny wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

3.  Strony zobowiązują się do nie ujawniania osobom trzecim informacji dotyczących wzajemnej działalności pozyskanych przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy z wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa albo, gdy druga Strona wyrazi na to zgodę.

 

 

§7 Płatności

1.  Z uwagi na inicjacyjny charakter podjętej przez Najemcę działalności hostelowej czynsz najmu za 1 m2 wynosi 14 zł netto z zastrzeżeniem, że  

 1. w pierwszym roku funkcjonowania Hostelu (tj. do dnia 31.07.2024) Najemca zapłaci 50 % stawki wynikającej z przetargu czyli (50% x 585,36 m2 x stawka 14,00 zł/ m=) 4 097,52 zł netto.
 2. w kolejnych latach funkcjonowania Hostelu Najemca zapłaci min. 100 % stawki wynikającej z przetargu czyli (585,36 m2 x stawka 14,00 zł/ m=) 8 195,04 zł netto.

Czynsz najmu powiększony o należny podatek VAT  płatny będzie w okresach miesięcznych z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego, na rachunek bankowy Wynajmującego, wskazany każdorazowo na fakturze. 

 

2.  Jeżeli zapadną odrębne ustalenia poza czynszem najmu za wyposażenie ruchome znajdujące się w hostelu Najemca zapłaci czynsz dzierżawy miesięcznie 3,00 zł netto w przeliczeniu na 1 m2 czyli (585,36 m2 x stawka 3,00 zł/ m=) 1756,09 zł netto. Szczegółowe zestawienie sprzętu zawiera załącznik nr 2 do umowy.

 

3.  Dodatkowo Najemca będzie uiszczał, co miesięczną opłatę, jako zaliczkę, tytułem zużycia mediów:

a) za energię cieplną (585,36 m2 x stawka 6 zł/m=) 3 512,16 zł netto, opłata ponoszona jest, co miesiąc przez cały okres obowiązywania umowy płatne z góry za dany miesiąc do dnia 20-go każdego miesiąca na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze. 

b) za zużycie zimnej wody – na podstawie wskazań licznika nr 121229/15, 121258/15, 121254/15, wg. ceny dostawcy bieżącej wody, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 4,02 zł/m3 netto

c) za zużycie ciepłej wody - na podstawie wskazań licznika nr 66772413, 107176/14, 733107/17 wg. ceny dostawcy bieżącej podgrzanej wody, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 44,00 zł/m3 netto

d) za odprowadzenie ścieków - na podstawie wskazań licznika wg. ceny dostawcy bieżącej wody, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 5,34 zł/m3 netto

e) za energię elektryczną – na podstawie wskazań licznika nr 140610910 wg. cen dostawcy energii, która w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi 1,70 zł/kW

f) za wywóz odpadów komunalnych - opłata stała w kwocie 200 zł netto miesięcznie.

g) za korzystanie z internetu 100 zł netto miesięcznie.

Należności w pkt. 3 a-e płatne są z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego na rachunek bankowy wskazany każdorazowo na fakturze. 

 

3.  Należności w § 7.3 pkt. b-e mogą nieć charakter zaliczek i wówczas będą podlegały rocznemu rozliczeniu według rzeczywistego zużycia. Rozliczenie nastąpi do 20 kwietnia każdego roku za rok poprzedni. W przypadku nadpłaty na korzyść najemcy rozliczenie nastąpi w formie kompensaty. W przypadku niedopłaty najemcy wynajmujący wystawi fakturę obejmująca niedopłatę płatną w kolejnym miesiącu zgodnie z warunkami §7 ust. 1 umowy. 

4.  Strony ustalają, iż za dzień zapłaty czynszu przyjmuje się dzień uznania rachunku Wynajmującego. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu bądź opłat za media, Wynajmującemu przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5.  W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem pełnego okresu rozliczeniowego, Wynajmującemu przysługuje pełny czynsz za cały rozpoczęty okres rozliczeniowy.

6.  Strony ustalają, iż od 01.05.2024r. stawka czynszu może podlegać waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszonym przez Prezesa GUS, bez konieczności wprowadzania zmian aneksem do Umowy, a wyłącznie jednostronnego poinformowania Najemcy na piśmie. 

7.  W przypadku uzgodnienia przez Strony zmiany najętej powierzchni, wysokość czynszu ulega odpowiedniej zmianie.

8.  Do kosztów mediów wymienionych w ust. 1 i 2 i czynszu za dzierżawę wyposażenia ruchomego doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w ustawowej wysokości wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

9.  Najemca dokona wpłaty kaucji w wysokości 2-miesięcznego czynszu 6000 zł netto na rachunek wymieniony na fakturze do dnia 01.08.2023 z dopiskiem „kaucja dworzec”. Kaucja zostanie zwrócona w wysokości nominalnej w terminie 30 dni od zakończenia umowy w, jeżeli nie zostanie wykorzystana do zaspokojenia roszczeń Wynajmującego, w tym ewentualnych odszkodowań tytułem szkód w przedmiocie najmu.

 

§8

 

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z mocą obowiązującą od 01.08.2023 r.
 2. Wynajmujący może umowę rozwiązać w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia w przypadku:
 1. opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,
 2. opóźnienia Najemcy w zapłacie innych należności zgodnie z umową za co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe,

c) rażącego naruszenia przez Najemcę postanowień niniejszej Umowy,

d) utraty przez Najemcę uprawnień do prowadzenia działalności,

e) przekazania przedmiotu najmu osobom trzecim bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 2. W przypadku rozwiązania Umowy Najemca zobowiązany jest opuścić lokal w ostatnim dniu wypowiedzenia umowy tj. w dniu rozwiązania umowy najmu. Jeżeli najemca nie opuści lokalu we wskazanym wyżej terminie, zobowiązany będzie oprócz zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie do zapłaty kary umownej w wysokości 10000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z przedmiotu najmu.  Wynagrodzenie  z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu umowy ponoszone będzie w wysokości 3/30 stawki czynszu za każdy dzień bezumownego korzystania.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy z winy Najemcy tj. m.in. na skutek okoliczności wskazanych w § 8 ust. 2, Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu nakładów poczynionych na przedmiotu umowy, w tym jego wyposażenie oraz zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

 

§9

 1. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku od towarów i usług VAT.
 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania.

 

§10

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w tym przepisy o najmie.
 2. Przy braku porozumienia w sprawach spornych, po wyczerpaniu możliwości negocjacji, spory rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Wynajmującego Sąd Powszechny.

 

§11

 

 1. Wszelkie zmiany warunków Umowy mogą być dokonywane za zgodą Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Wszelkie zgody i zezwolenia Stron, przewidziane postanowieniami Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

 

§12

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

                        

                        Najemca                                                                    Wynajmujący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy najmu  DDK …./2023 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY LOKALI

 

W dniu 01.08.2023w lokalach wymienionych w §1 umowy najmu DDK …./2023 o łącznej powierzchni 585, 36 m2, położonego na Dworcu kolejowym Toruń Główny w budynku A przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu, stawili się:

 

Adam Olender, Filip Suchodół – URBITOR sp. z o.o. ………………... jako Wynajmujący

 

……………………………….. sp. z o.o. …………………………… …jako Najemca

 

1.   WYPOSAŻENIE LOKALU:

 

Lp.

Elementy wyposażenia

Ilość sztuk

Stan techniczny

1

Grzejniki

26

 

2

Lustro

 

10

 

3

Wentylatory

 

13

 

4

Czujki 

23

 

5

Lampy 

96

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

2.   STAN LICZNIKÓW:

Lp.

Rodzaj licznika

Stan na dzień przekazania 

1

zimnej wody nr 121229/15,121258/15,121254/15, 

 

2

ciepłej wody nr 

66772413, 107176/14, 733107/17

 

3

energię elektryczną –licznik nr 140610910 

 

4

 

 

 

3.   Inne ustalenia i potwierdzenia stron 

dodatkowo w hostelu znajduje się sprzęt opisany w załączniku nr 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….                                                                 ………………………..

Wynajmujący                                                                                      Najemca

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 24 /2023

 

Zestawienie dotyczy wynajmu powierzchni pod funkcje biurowo-hostelowe lub funkcje noclegowe w budynku A” Dworca Kolejowego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu dotyczą  łącznej powierzchni 585,32 m2

 

Część zachodnia budynku A z przeznaczeniem na hostel (piwnica, parter i piętro)

 

budynek

Budynek

lokalizacja

nazwa pomieszczenia  

NAJEMCA

pow m2

wysok. pomieszcz

posadzka 

sufit

A1.1

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr1

HOSTEL 

18,17

2,50

gres

tynkowany

A1.2

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

13,95

2,50

gres

tynkowany

A1.17

budynek A

budynek A piętro

łazienka damska hostel

HOSTEL 

15,11

2,70

gres

kaseton.

A1.18

budynek A

budynek A piętro

łazienka męska hostel

HOSTEL 

20,68

2,70

gres

kaseton.

A1.19

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

15,61

2,70

gres

kaseton.

A1.20

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

24,36

2,70

gres

kaseton.

A1.21

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

18,77

2,70

gres

kaseton.

A1.22

budynek A

budynek A piętro

pokój biurowy noclegowy

HOSTEL 

9,70

2,70

gres

kaseton.

A1.23

budynek A

budynek A piętro

komunikacja

HOSTEL 

25,37

2,65

gres

kaseton.

A1.24

budynek A

budynek A piętro

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,69

2,65

gres

tynkowany

A-1.1

budynek A

budynek A piwnica

klatka schodowa nr 2

HOSTEL 

11,14

2,65

szlichta cement

tynkowany

A-1.2

budynek A

budynek A piwnica

komunikacja

HOSTEL 

16,94

2,62

szlichta cement

tynkowany

A-1.3

budynek A

budynek A piwnica

magazyn brudnej bielizny

HOSTEL 

15,12

2,63

szlichta cement

tynkowany

A-1.4

budynek A

budynek A piwnica

magazyn czystej bielizny

HOSTEL 

13,02

2,35

szlichta cement

tynkowany

A-1.6

budynek A

budynek A piwnica

pom. Porządkowe

HOSTEL 

13,07

2,62

szlichta cement

tynkowany

A1-7

budynek A

budynek A piwnica

magazyn sprzętu

HOSTEL 

42,77

2,62

szlichta cement

tynkowany

A0.2.1

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

36,40

2,70

gres

kaseton.

A06

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

17,79

3,35

gres

kaseton.

A07

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

18,01

3,35

gres

kaseton.

A08

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

21,03

3,35

gres

kaseton.

A09

budynek A

budynek A parter

pokój biurowy

HOSTEL 

11,93

3,35

gres

kaseton.

A0.24

budynek A

budynek A parter

recepcja z zapleczem

HOSTEL 

18,72

3,35

gres

kaseton.

A0.25

budynek A

budynek A parter

łazienka damska

HOSTEL 

15,90

3,35

gres

kaseton.

A0.26

budynek A

budynek A parter

łazienka męska

HOSTEL 

20,04

3,35

gres

kaseton.

A0.27

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

23,93

3,35

gres

kaseton.

A0.28

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

16,05

3,35

gres

kaseton.

A0.29

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

17,55

3,35

gres

kaseton.

A0.30

budynek A

budynek A parter

pokój biurowo nocleg

HOSTEL 

10,86

3,35

gres

kaseton.

A0.31

budynek A

budynek A parter

klatka schodowa nr2

HOSTEL 

22,92

2,50

gres

kaseton.

A0.32

budynek A

budynek A parter

komunikacja

HOSTEL 

37,76

2,70

gres

kaseton.

 

 

 

 

 

585,36