2015-08-24

Nowa firma sprzątająca dworzec

 

URBITOR  Sp. z o.o.  w Toruniu

ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń  

tel. (56) 669 43 01 ; fax (56) 660 48 20

e-mail : sekretariat@urbitor.pl

             Toruń, dnia 28 lipca 2015r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi sprzątania obiektu Dworca Głównego PKP w Toruniu, ul Kujawska 1, polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości w częściach niekomercyjnych dworca pozostających w zarządzie Spółki.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na terenie Dworca Głównego PKP w Toruniu przy ul. Kujawskiej 1, polegająca na kompleksowym, utrzymaniu czystości w częściach niekomercyjnych dworca pozostających w zarządzie Spółki Urbitor.

Usługa realizowana będzie na terenie n/wym. części Dworca Głównego :

 

 • Budynek A : piwnica 27,5 m2, parter 327,89 m2, I piętro 77,39 m2, powierzchnie zewnętrzne : 129,5 m2 ;
 • Budynek B i C : piwnica 45,46 m2, powierzchnie zewnętrzne : 70 m2 ;
 • Budynek D : piwnica 435,73 m2, parter 658,24 m2, I piętro 195,28 m2, powierzchnie zewnętrzne : 500 m2 ;
 • Tereny zielone : 165 m2.

 

 Usługa polega na codziennym sprzątaniu przedstawionych części Dworca Głównego a w szczególności na: 

 1. utrzymaniu w czystości powierzchni płaskich, poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności porządkowych,
 2. utrzymaniu w czystości ścian, tablic informacyjnych, stolarki znajdującej się
  w budynkach poprzez mycie, odkurzanie, usuwanie napisów graffiti i nalepek oraz wykonywanie innych niezbędnych czynności,
 3. sprzątaniu pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych,
 4. myciu okien i przeszkleń na całej powierzchni, (usługa wykonywana 2 razy w roku, w miesiącach kwiecień oraz wrzesień),
 5. zamiataniu i myciu schodów wraz z balustradą i poręczami,
 6. opróżnianiu koszy na śmieci ustawionych w budynkach dworców oraz na terenach do nich przyległych,
 7. przemieszczaniu nieczystości stałych powstałych podczas wykonywania usługi do wskazanych przez Zmawiającego miejsc składowania,
 8. utrzymywaniu czystości na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, drogach dojazdowych, parkingach itp. powierzchniach w okresie letnim poprzez zamiatanie, zmywanie wodą oraz wodą z dodatkiem środka usuwającego nieczystości i plamy,
 9. zamiatanie, czyszczenie, mycie ogólnodostępnych pomieszczeń wielkopowierzchniowych (poczekalnie, hol z kasami biletowymi, korytarze), realizowane będzie wyłącznie przy użyciu specjalistycznych, mechanicznych urządzeń czyszczących,
 10. utrzymywaniu ciągów komunikacyjnych, chodników, dróg dojazdowych, placów przed dworcami, parkingów itp. powierzchni w okresie zimowym  poprzez usuwanie śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi; w przypadku nagromadzenia dużej ilości zalegającego śniegu utrudniającego swobodną komunikację, Wykonawca zobowiązany jest do jego usunięcia i wywozu na własny koszt i własnym staraniem poza obręb sprzątanego terenu; za utrudnienie należy uznać sytuację, w której ze zgarniętego śniegu na obrzeżach dróg komunikacyjnych i parkingów  utworzyły się pryzmy ciągłe o szerokości i wysokości większej niż 0,5 m; podczas odśnieżania Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wskazania Zamawiającego co do miejsc i wielkości usypywanych pojedynczych pryzm ze śniegu.
 11. czynności w ramach odgarniania śniegu i lodu oraz posypywania piaskiem i środkami chemicznymi gołoledzi Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać
  w wielokrotności wymuszonej przez warunki pogodowe i w każdym uzasadnionym przypadku; wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zabezpieczy niezbędną ilość piasku i środków chemicznych do posypywania nawierzchni i likwidacji gołoledzi oraz sprzęt i środki transportu do wywozu śniegu,
 12. usuwaniu nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z dachów, z rynien i rur spustowych oraz parapetów,
 13. utrzymywaniu i pielęgnacji terenów zielonych, w tym koszenie trawy oraz zgrabianie liści, utrzymywanie oraz pielęgnacja istniejących kwietników i gazonów,
 14. wywozie we własnym  zakresie i na własny koszt odpadów biologicznych powstałych  w wyniku wykonywania zamówienia (skoszonej trawy, zebranych liści, obciętych gałęzi itp.).
 15. Zamawiający ustala minimalny czas reakcji serwisu sprzątającego na 60 minut, licząc od momentu ujawnienia konieczności interwencji, do faktycznie podjętych działań

 

2. Termin związania ofertą.

Zamawiający ustala termin związania ofertą na 21 dni licząc od terminu składania ofert.

 

3. Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający ustala okres wykonania zamówienia na okres od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2015r.

 

4. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy ocenie ofert jest kryterium najniższej ceny ryczałtowej, która obejmuje wszystkie koszty, które ponosi Wykonawca podczas realizacji usługi.

 

 

 

 

 

 

 

5. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń. Dopuszcza się możliwość składania ofert faxem na nr (56) 660 48 20 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@urbitor.pl

Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej obiektu Dworca Głównego dla zainteresowanych Wykonawców, uczestnictwo w tym przedsięwzięciu proszę zgłaszać do dnia 14 sierpnia 2015r. (zgłoszenia pod nr tel. 501 259 034 )

 

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 roku
do godz. 12.00 .

 

6. Sposób postępowania w przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną wyłącznie oferty cenowe przekraczające koszty określone w planowanym przedsięwzięciu.

W przypadku, gdy w odpowiedzi na zapytanie wpłyną oferty, których ceny przewyższą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, albo jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający ponownie zaprosi Oferentów, którzy odpowiedzieli na niniejsze zapytanie, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiający ofert dodatkowych. 

 Oferenci składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

 

Prezes

Zarządu Urbitor sp. z o. o.

Wojciech Świtalski