2015-11-25

Przetarg na powierzchnie reklamowe w tunelu na Dworcu Głównym dnia 30.11.2015 godz 12

 

 

Zarządzenie nr   12/2015

Prezesa Zarządu Urbitor Sp. z o.o. w Toruniu

z dnia 20.11.2015 r.

 

 

w sprawie: przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem wolnych powierzchni reklamowych położonych w tunelu Głównego Dworca Kolejowego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu. 

§ 1

 

Zarządzam przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego, którego przedmiotem jest najem powierzchni reklamowych w gablotach ściennych w tunelu z przeznaczeniem pod funkcje komercyjne:

 

1. drugi zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 6,56 m2

 1. gablota reklamowa nr 9  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 2. gablota reklamowa nr 10 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 3. gablota reklamowa nr 11 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 4. gablota reklamowa nr 12 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 5. gablota reklamowa nr 13 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 6. gablota reklamowa nr 14 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
 7. gablota reklamowa nr 15 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 8. gablota reklamowa nr 16 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2

 

2. trzeci zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 7,06 m2

 1. gablota reklamowa nr 17  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 2. gablota reklamowa nr 18 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 3. gablota reklamowa nr 19 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 4. gablota reklamowa nr 20 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 5. gablota reklamowa nr 21 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 6. gablota reklamowa nr 22 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
 7. gablota reklamowa nr 23 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 8. gablota reklamowa nr 24 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 9. gablota reklamowa nr 25 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

3. czwarty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 7,06 m2

 1. gablota reklamowa nr 26  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 2. gablota reklamowa nr 27 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 3. gablota reklamowa nr 28 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 4. gablota reklamowa nr 29 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 5. gablota reklamowa nr 30 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 6. gablota reklamowa nr 31 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
 7. gablota reklamowa nr 32 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 8. gablota reklamowa nr 33 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 9. gablota reklamowa nr 34 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

 1. piąty zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 6,06 m2
 1. gablota reklamowa nr 35 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 2. gablota reklamowa nr 36  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 3. gablota reklamowa nr 37 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 4. gablota reklamowa nr 38 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 5. gablota reklamowa nr 39 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 6. gablota reklamowa nr 40  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 7. gablota reklamowa nr 41 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  

 

 

 

 

 1. Siódmy zestaw gablot licząc od wejścia przy ul. Kujawskiej  o łącznej powierzchni 13,62 m2
 1. gablota reklamowa nr 45  o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 2. gablota reklamowa nr 46 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2
 3. gablota reklamowa nr 47 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 4. gablota reklamowa nr 48 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 5. gablota reklamowa nr 49 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 6. gablota reklamowa nr 50 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
 7. gablota reklamowa nr 51 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 8. gablota reklamowa nr 52 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 9. gablota reklamowa nr 53 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 10. gablota reklamowa nr 54 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 11. gablota reklamowa nr 55 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 12. gablota reklamowa nr 56 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2  
 13. gablota reklamowa nr 57 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 14. gablota reklamowa nr 58 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 15. gablota reklamowa nr 59 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m
 16. gablota reklamowa nr 60 o powierzchni (1,07 m x 1,07 m) 1,14 m2 
 17. gablota reklamowa nr 61 o powierzchni (0,47 m x 1,07 m) 0,5 m2

 

 

 1. W całym tunelu zapewnione jest całodobowe oświetlenie oraz oświetlenie gablot, którego koszt zawarty jest w czynszu,

 

 1. W dokumentacji powykonawczej bedącej do wglądu zainteresowanych określa się szczegółową lokalizację gablot w tunelu. Możliwa jest także wizja lokalna w dowolnym czasie ustalonym z przewodniczącym komisji.

 

§ 2

 

 1. Cenę wywoławczą powierzchni reklamowej przy wysokości postąpienia w kwocie minimum 2,00 zł  ustala się:
 1. dla gablot o powierzchni 0,5 m2 - 100 zł zł/gablote netto
 1. dla gablot o powierzchni 1,14 m2 - 200 zł zł/gablote netto 

 

Do ceny należy doliczyć stawkę podatku VAT.

 

§ 3

 

Termin przeprowadzenia przetargu: w pierwszym terminie 30.11.2015 roku godzina 12:00 i w drugim terminie 14.12.2015 roku godzina 12:00. Przetarg odbędzie się  w budynku A pokój A1.14 (na I piętrze dworca tymczasowego).

 

§ 4

 

Ogłoszenie wraz ze szczegółowym zestawieniem lokali będących przedmiotem przetargu umieszczone zostanie na witrynie internetowej www.urbitor.pl

 

§ 5

 

Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższymi zasadami:

 

 1. W przetargu wziąć udział mogą uczestnicy posiadający dowód uiszczenia wadium w kwocie 500 zł. Wpłaty wadium można dokonać przed rozpoczęciem przetargu w miejscu odbycia przetargu bądź w kasie w siedzibie spółki, wpłaty wadium można dokonać do godziny 11:45 w dniu odbycia przetargu. W przetargu mogą również uczestniczyć pełnomocnicy stron posiadający pisemnie potwierdzone pełnomocnictwo. 
 2. Przetarg przeprowadza się, jeżeli stawił się chociażby jeden uczestnik. Przewodniczący wywołuje licytację, informując o przedmiocie licytacji, cenie wywoławczej przedmiotu najmu oraz wysokości kolejnych postąpień. 
 3. Jeżeli mimo trzykrotnego ogłoszenia ceny - kwoty wywoławczej najmu - żaden z uczestników nie zgłosi postąpienia, przewodniczący zamyka przetarg na daną gablotę reklamową przedstawiając kolejną . 
 4. Przewodniczący komisji ogłasza kolejne postąpienia zgłaszane ustnie przez uczestników przetargu dopóty, dopóki mimo trzykrotnego ogłoszenia tej samej wysokości ceny najmu nie zgłoszono kolejnego postąpienia.
 5. Po trzykrotnym bezskutecznym wywołaniu ceny najmu, przewodniczący zamyka licytację ogłaszając przybicie na rzecz uczestnika, który zgłosił najwyższą cenę. Przewodniczący ogłasza imię i nazwisko osoby fizycznej bądź firmę, która wygrała licytację. 
 6. Przetarg może być w każdym czasie odwołany bez podania przyczyn. Wówczas uczestnikom licytacji w terminie do 3 dni zostanie zwrócone wadium na wskazany rachunek bankowy bądź w formie gotówkowej. 
 7. Zawarcie umowy w wyniku przetargu następuje z chwilą udzielenia przybicia, która zostanie potwierdzona na piśmie – tj. umowie pisemnej, której wzór pozostaje do wglądu w siedzibie Urbitor sp. z o. o. bądź na stronie internetowej spółki. Pisemne potwierdzenie warunków umowy może nastąpić bezpośrednio po zakończeniu przetargu poprzez złożenie podpisów przez prawidłowo umocowane strony. 

 

§ 6

    

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie:

 1. Adam Olender     -    przewodniczący
 2. Krzysztof Buława -    członek
 3. Piotr Cymerman -    członek 
 4. Andrzej Grysiewicz -    członek
 5. Kinga Ziółkowska -    członek    

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia zleca się przewodniczącemu komisji przetargowej. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 8

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu stosuje się z odpowiednimi zmianami zarządzenie 3/2010r. Prezesa Zarządu Transbud sp. z o.o. z dnia 28.01.2010r.